Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-42087/20.12.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-5021/17.12.2021 г. за изменение на Заповед №РД09-1006/27.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Списък на държавните и общинските училища, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,

 

Приложения:

  1. Заповед № РД09-5021/17.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Списък на държавните и общинските училища, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД