Промени в ЕИСИП

Изх. № РУО1-7884/17.02.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 21.02.2022 г. следва да изпратите на имейл [email protected] сканирани декларации от директора за коректно попълнена информация в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и декларации по чл. 83, ал. 9 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

В срок до 25.02.2022 г. следва да изпратите на имейл [email protected] сканирани декларации по чл. 83, ал. 9 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците на лицата, предложени в ЕИСИП за оценители, квестори, консултанти, учители по чужд език и технически лица

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-7706/16.02.2022 г. Ви уведомявам, че училищата трябва да разпечатват и предоставят на учениците само служебни бележки, получени от системата чрез бутон „Служебни бележки заявления“. Целта на тези бележки е зрелостникът да получи уверение, че заявлението му за допускане до ДЗИ е въведено вярно в ЕИСИП.

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-7792/17.02.2022 г. Ви уведомявам, че в ЕИСИП изпитът „Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация“ е преименуван на „Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – изпит/тест по теория на професията“. Добавен е нов изпит „Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – дипломен проект“.

Необходимо е всяка професионална гимназия отново да прегледа въведените в платформата заявления на зрелостниците и да направи промяна във вида на изпита, ако зрелостник е избрал дипломен проект като ДИППК.

За дата на „Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – изпит/тест по теория на професията“ в бележката остава 20.05.2022 г.

Полето за дата на „ Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – дипломен проект“ остава празно като под таблицата в служебната бележка е добавена следната забележка: „** Датата за ДИППК – дипломен проект се определя със заповед на директора“.

 

Приложение:

  1. Декларация за коректно попълнена информация в ЕИСИП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД