Промяна на бюджетите на образователните институции

Изх. № РУО1- 8034/09.04.2020 г.              

                                                                                           

ДО

ДИPEKTOPИTE HA ДЪPЖABHИTE

УЧИЛИЩА, ЦEHTPOBE ЗА СПЕЦИАЛНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ

ОБСЛУЖВАЩИ 3BEHA

HA TEPИTOPИЯTA НА РЕГИОН

СОФИЯ-ГРАД

 

 

       УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящето писмо Ви уведомяваме, че на основание на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси са извършени промени по бюджета на Вашата институция към 06.04.2020 г.

Промените по бюджета са отразени в информационната система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищно образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД