ПРОТОКОЛИ ОТ ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1- 14117/16.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ НВО в VII КЛАС И ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че можете да изтеглите протоколите с оценките от държавни зрелостни изпити от платформата https://admin.zamaturite.bg.

За целта е необходимо да изберете „Оценки“ -> „Документи“. На следващи стъпки ще генерирате протоколите от съответните изпити и окончателен протокол за училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД