Процедура по законосъобразно налагане на санкции на ученици

Изх. № РУО1-569/09.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

Във връзка със зачестили оспорвания на заповеди за налагане на санкции на ученици, моля вземете под особено внимание следното:

Съгласно чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) санкции се налагат след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците. Това предполага, че преди да пристъпите към налагане на санкция, следва да сте предприели действия по оказване на обща подкрепа по смисъла на Глава втора, раздел II от Наредбата за приобщаващото образование (Наредбата). В чл. 45 и следващите ясно са очертани дейностите, които да бъдат прилагани за въздействие върху вътрешната мотивация на проблемния ученик. Чл. 53 вменява в задължение уведомяването на родителя относно всички предприети дейности. За него е нормирано насрещно задължение да съдейства и да подпомага педагогическите специалисти, като в случай на отказ, Наредбата ясно е очертала последиците.

Глава трета от Наредбата очертава условията и реда за налагане на санкции на учениците. Действително в чл. 59 е посочено, че освен налагането на санкция се предоставя обща подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 12 от ЗПУО. Описана по този начин, нормата предполага оказване на обща подкрепа едва след налагане на санкцията. Това противоречи на волята на законодателя, обективирана в чл. 199, ал. 1 от ЗПУО. Предвид обстоятелството, че ЗПУО е нормативен акт от по-висок ранг, следва да се прилагат преди всичко принципите, заложени в него. Тоест, за да е налице по безспорен начин законосъобразността на процедурата по налагане на санкция, целесъобразно е да предприемете действия по прилагане на механизмите за въздействие и за преодоляване на проблемното поведение на учениците преди да стартирате процедурата по чл. 199 от ЗПУО.

За откриване на процедура по налагане на санкция, директорът задължително уведомява родителите, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3-5 – и съответните териториални структури за закрила на детето. Малолетните ученици се представляват от техните родители или упълномощени от тях лица, а непълнолетните действат лично, но със съгласието на родителите си. Преди налагане на санкция право на ученика е да бъде изслушан и/или да изложи писмено фактите и обстоятелствата, касаещи конкретното нарушение. Не трябва да се неглижира възможността, предвидена в закона, родителят на ученика да присъства на изслушването. Целесъобразно е да предприемете такива действия по уведомяването му, които да бъдат лесно обективирани при необходимост. Обръщам внимание, че устни разговори между служителите на училището и родителя са трудно доказуеми.

Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от съответното предложение по чл. 203 от ЗПУО. Тя се съобщава на ученика и родителя му в тридневен срок. Когато заповедта е за налагане на санкция „преместване в друго училище“, след връчването й по законоустановения ред на родителя, тя се изпраща и на началника на регионално управление на образованието в същия тридневен срок. Актът подлежи на оспорване по административен ред на основание чл. 205, ал. 4 от ЗПУО, както и на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК). Съответно заповедта влиза в сила едва след изтичане на срока за обжалването й и не следва да съдържа текст, в който се посочва, че влиза в сила веднага.

Заповедта за налагане на санкция по съществото си е индивидуален административен акт по смисъла на Административно-процесуалния кодекс. Това предполага, че същата трябва да съдържа реквизитите, посочени в него. Отделно ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование допълват необходимото съдържание съобразно спецификата на материята. В тази връзка издадената заповед за налагане на санкция на ученик трябва да има следното съдържание:

 1. наименование на органа, който го издава;
 2. наименование на акта;
 3. адресат на акта;
 4. фактически и правни основания за издаване на акта;
 5. разпоредителна част, с която се определят правата и задълженията, начинът и срокът на изпълнението;
 6. разпореждане относно разноските (когато има такива);
 7. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва;
 8. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му;
 9. вид на санкцията;
 10. срокът за налагането й;
 11. мотивите за налагането й, като в мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, както и причините, поради които действията не са довели до резултат.

Обръщам внимание, че не е достатъчно заповедта да съдържа текст, който да гласи, че обжалването е по реда на Административно-процесуалния кодекс. Законът ясно казва, че следва да се посочи пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва.

Процедурата по налагане на санкции на учениците е очертана от императивни норми, което означава, че същите имат задължителен, а не препоръчителен характер.

Настоящото писмо има за цел да Ви окаже методическа подкрепа за законосъобразно прилагане на процедурата по налагане на санкции на учениците, като превантивна мярка срещу издаване на порочни актове, които да подлежат на отмяна по административен или съдебен ред.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД