Процедура при преминаване в ОРЕС

Изх. № РУО1-32335/05.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със зачестили доклади за карантиниране на паралелки напомням, че съгласно чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105 ал. 5 от ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е преустановен само за една или повече определени паралелки, след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Обръщам внимание, че имате задължението да отбележите преминаването на ученици в ОРЕС в НЕИСПУО, модул „Деца и ученици”, меню „ОРЕС”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД