Публикуване  на сайта на училището граничните прилежащи райони

Изх. №РУО1-9071/28.04.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въпроси на родители и в изпълнение на Графика на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 г. , приложено Ви изпращам за публикуване  на сайта на училището Ви граничните прилежащи райони. Граничните прилежащи райони са публикувани на сайта на Столична община:

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/granicni-prilezasi-rajoni-na-ucilisata-za-priem-v-i-klas-za-ucebnata-2020-2021-g-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД