Раздаване на изпитни комплекти за НВО в IVклас

Изх. № РУО1-17157/10.05.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно приложения към настоящето писмо график, на 12.05.2022 г. (четвъртък ) – училищата от районите от „Банкя“ до „Младост“ и  на 13.05.2022 г. (петък ) – училищата от районите от „Надежда“ до „Триадица“, следва да получат в 30 СУ „Братя Миладинови“ (бул. „Александър Стамболийски“ №125-A) изпитните материали за НВО в IV клас.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището те се получават от упълномощено от Вас лице, включително от  председателя на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в IV клас. С оглед съкращаване на времето за получаване на изпитните комплекти, на електронните Ви пощи ще бъдат изпратени приемно-предавателните протоколи, които следва да попълните с Вашите данни.

Моля за точно спазване на графика.

 

Приложение:

  1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД