Регистриране на групи по Дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 30183/20.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“ през учебната 2021/2022 г., приложено Ви изпращам писмо с вх. № РУО 1-30026 / 20.09.2021 г. на инж. Борис Герасимов – ръководител на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД