СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ

Изх. № РУО1-21868/25.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, вх. № РУО1-21735/24.08.2020 г., приложено Ви изпращам писмо и предварителна програма на организирания от ДАЗД обучителен семинар за директорите на образователни институции за действия в кризисна ситуация.

Обучението на тема: “Модели на обучение от разстояние в електронна среда в българската образователна система и организация на работата в образователната институция в условията на епидемиологична обстановка“, се организира в партньорство с ПУ „П. Хилендарски“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България и ще се проведе на 10-11.09. 2020 г. в „Интер Експо Център“, гр. София.

Уведомявам Ви, че ДАЗД планира и организирането на втори обучителен семинар, предназначен за психолози и педагогически съветници в училища и детски градини, в периода 06.10. – 08.10.2020 г., с практическа насоченост за работа по горепосочените проблемни области.

Приложение:

  1. Писмо – покана.
  2. Предварителна програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 10-1346/ 20.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/