Служебни бележки за допускане до ДЗИ

Изх. № РУО1-РУО1-31419/23.08.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането и провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г. и писмо на МОН с вх. №РУО1-31345/23.08.2022 г., Ви уведомявам, че в ЕИСИП вече са налични служебните бележки за допускане до ДЗИ/ДИППК.

Училищата, провеждащи ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., е необходимо до 17:00 часа на предходния работен ден да изпратят протокол за готовност на електронна поща [email protected].

Приложение: Протокол за готовност за ДЗИ

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД10-775/19.08.2022 г.

на министъра на образованието и науката)