Справка за изразходвани средства за квалификация на педагогическите специалисти от образователните институции за 2019 г.

Изх. № РУО1-10614/14.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-160/13.05.2020 г. с вх. № РУО1-10536/13.05.2020 г. относно  квалификацията на педагогическите специалисти за 2019 г., Ви уведомявам, че в срок до 19.05.2020 г. следва да подадете информация за изразходваните средства за квалификация на педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции за 2019 г. чрез попълване на съответния формуляр:

  1. Справка за изплатените от държавните и общинските училища и ЦПЛР средства за квалификация по чл. 35 от КТД за системата на предучилищното и училищното образование през 2019 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMDOC5MpttArUqApLtV_WD0K1_AHtpAPAi5sdkrU_GVYp1JQ/viewform?usp=sf_link

  1. Справка за изплатените от общинските детски градини средства за квалификация по чл. 35 от КТД за системата на предучилищното и училищното образование през 2019 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZGSNjE_k0Sl5aMSsWOcQNaA7-TzJ86WJ8BnC4izyNMvfCg/viewform?usp=sf_link

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 35, ал. 1 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер не по-малък от 1,2 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД