Справка за обучението в електронна среда на учениците, живеещи в район Красна поляна – кв. „Факултета“

Изх. № РУО1-12930/04.06.2020 г.            

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН с № 9105-101/03.06.2020 г., вх.№ РУО 1-9142/28.04.2020 г. относно обучението в електронна среда на учениците, живеещи в район Красна поляна – кв. „Факултета“, в срок до 14:00 часа на 05.06.2020 г. следва да попълните приложената справка.

Приложение:

Справка за брой ученици, живеещи в район Красна поляна – кв. „Факултета“, включени в обучение в електронна среда.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД