Стартиране на програми за разширяване и подобрване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024-2026 г.

Изх. № РУО1-33219/12.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-255/10.10.2023 г., вх. № РУО1-32861/10.10.2023 г. Ви уведомявам, че с решение № 686/04.10.2023 г. на Министерски съвет са приети програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024-2026 г., както следва:

  1. Програма за „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища”;
  2. Програма за „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища”.

Програмите са публикувани на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“ – раздел Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища – 2024-2026 и раздел Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 2024-2026.

В срок от три месеца от приемане на програмата от Министерски съвет бенефициентите подават своите проектни предложения съгласно формулярите, които са приложение към съответната програма.

Съгласно процедурите за кандидатстване по програмите, отделните бенефициенти – общините, Министерство на отбраната, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, общинските и дьржавните училища, следва да подадат необходимите документи в МОН с придружително писмо единствено по електронен пьт (чрез СЕОС или ССЕВ), в срок до 10.01.2024 г., включително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката/