Трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 година

Изх.№РУО1-25100/18.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на министъра на образованието и науката №9105-308/17.09.2020 г., вх. № 24885/17.09.2020 г. относно организирането и провеждането на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД