Удостояване с почетно отличие «Национална диплома»

Изх. № РУО1- 14020/15.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-202/12.06.2020 г., вх. № РУО 1-13964/15.06.2020 г. за удостояване на зрелостниците от випуск 2019/2020 г. с почетното отличие «Национална диплома», Ви уведомявам, че е необходимо в срок до 25.06.2020 г. да внесете в РУО – София-град своите предложения, като приложите:

– ксерокопия от дипломите за завършено средно образование на предложените зрелостници;

– ксерокопия от отличията на кандидатите, доказващи изявените им способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Условията за присъждане на почетното отличие на МОН «Национална диплома» са определени в чл. 56, ал. 6 от Наредбата за приобщаващото образование – зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Кандидатури, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.

Напомням, че почетното отличие «Национална диплома» има само морална стойност и е признание за високи постижения на ученици от българските училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД