Удължаване на срока за представяне на добри практики и отлагане на шестата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, съвместно със Синдиката на българските учители

Изх. № РУО1-33621/12.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-250/08.10.2021 г., вх. № РУО 1-33219/ 08.10.2021 г., Ви уведомявам, че поради въведената извънредна епидемична обстановка в страната и заповед № РД01-748/02.09.2021г. на министъра на здравеопазването, както и във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад с № 80-532/29.09.2021 г. провеждането на шестата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, се отлага във времето до промяна на обстоятелствата, свързани с епидемичната обстановка.

Срокът за представяне на добри педагогически практики се удължава до 20 октомври 2021 г., за да могат повече специалисти да се включат в конкурса.

Докладите да се изпращат на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация можете да се свържете с Анелия Йотова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ на електронен адрес [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД