Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

Изх. № РУО1-8550/28.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за I клас за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30.03.2023 г. след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. До 10.04.2023 г. директорът на училището информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и да е съобразен с броя на подлежащите ученици от прилежащата територия на училището, определена от Столична община.

В изпълнение на чл. 44а от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, директорът на училището задължително информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за всички ученици, като при утвърждаване на училищния план-прием е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО и със Стратегията за образование на Столична община за преминаване на едносменен режим.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД