Учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език, публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката

Изх. № РУО1-11850/26.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-111/24.04.2023 г., вх. № РУО1-2390/30.01.2023 г,. Ви уведомявам, че в изпълнение на дейностите по модул „Разработване на учебни помагала на чужд език за обучение по общообразователни учебни предмети“ от Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ (2022 г.) са изготвени 7 броя учебни помагала по общообразователни учебни предмети на чужд език ,както следва:

– биология и здравно образование на немски език за X клас;

– химия и опазване на околната среда на английски език за IX клас;

– химия и опазване на околната среда на немски език за IX клас;

– изобразително изкуство на английски език за IX клас;

– изобразително изкуство на английски език за X клас;

– изобразително изкуство на италиански език за IX клас;

– изобразително изкуство на италиански език за X клас.

Учебните помагала могат да бъдат използвани в училищата, в които се изучава интензивно чужд език и се преподават общообразователни учебни предмети на чужд език в IX и в X клас, извън учебния предмет чужд език. Свободен достъп до тях е осигурен на официалната интернет страница на Министерство на образованието и науката в раздел „Програми и проекти“, подраздел  „Национални програми 2022“, при информацията за самата национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ (https://www.mon.bg/bg/101120)

Моля да запознаете учителите за възможността да използват в учебния процес разработените учебни помагала чрез предоставения до тях свободен достъп на официалната интернет страница на Министерство на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1029/25.04.2023 г. на началника на РУО – София-град/