Ученически конкурс – викторина, посветен на традиционния 39-и поход „По стъпките на Таньо войвода“

Изх. № РУО1-9845/25.03.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9102/19.03.2024 г. Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие“, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, организират ученически  конкурс-викторина за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, посветен на традиционния 39-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”.

В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас.

За допълнителна информация: КПД „Родно Лудогорие“ www.ludogorie.org

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут за организиране и провеждане на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)