Функционалности в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование – обучение

Изх. № РУО1-42938/07.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИTE ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАTA

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо на Министерство на образованието и науката с №9105-405/06.12.2022г. и вх. № РУО1–42840/07.12.22 г. относно обучителен уебинар свързан с функционалности в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Във връзка с работа през учебната 2022 – 2023 година в модул „Документи за дейността на институцията“ и модул „Деца и ученици“ в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на 13.12.2022 г. от 13:30 ч. ще се проведе обучителен уебинар за работа в системата.

Обученията ще бъдат проведени онлайн от представители на Консорциума, разработил НЕИСПУО, и са предназначени за директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В уебинара ще бъдат представени функционалности, свързани с:

  • новости в работата с дневниците;
  • документи за завършен клас, етап и степен на образование – издаване, регистрационни номера и регистрационни книги.

Изпращаме Ви линк за участие: https://teams.microsoft.com/l/meetup- ioin/19%3ameeting ODhkZWVINTEtMzliOCOOYWYzLWE20WltM2FmYTcxYzAzZiY00/o40thread.v2/Q? context=%7B%22Tid%22%3A%22420584ab-4eec-41c7-bb43- 7364d0a6fdfd%22%2C%22Qid%22%3A%225a58d780-9c7c-4025-806e- 3034bfe8ffe2%22%2C%22lsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&bty pe=a&role=a

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД