ХIII-то издание на състезанието „Аз мога — тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас

Изх. № РУО1-14509/09.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14313/08.05.2024 г. Ви уведомявам, че в град Девин, област Смолян, ще се проведе ХIII-то издание на състезанието „Аз мога – тук и сега“ по ИТ,  информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас съвместно с ТУ- София, ПУ „П. Хилендарски“, Американски университет в България, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и РУО – Смолян.

Направленията, в които учениците се състезават, са: „Game Dev”, „Презентация“, „Видеоклип“, „Графичен дизайн“, „Дизайн на сайт (UI&UX)“, „Фотография“, „Програмиране“ и „Front-end Development”.

Формата, под която участват учениците в състезанието, е индивидуална, както и само в една категория. В категории „Game Dev” и „Програмиране“ участниците могат да се състезават в отбори, като броят на членовете на един отбор е най-много 3 (три) и не е задължително отборът да е от едно училище и един и същи клас. Отборът се обявява в деня на състезанието пред квесторите и журито.

Учениците от VII клас се състезават в самостоятелна възрастова група, в която участват само ученици от VII клас. Участниците от VIII до XII клас са в една възрастова група.

Състезанието е единственото по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия, за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

За допълнителна информация относно регламента и условията на състезанието, както и регистрация в официалния сайт: www.az-moga.bg и на тел. 02-44-84-0-84

Срок за заявка за участие е до 17 май 2024 година в сайта на състезанието www.az-moga.bg

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА                          

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ ГРАД                                                                                                                                           

 /съгласно заповед

№ РД10-522/11.04.2024 г.  

на министъра на образованието и науката/