Изх. № РУО1 – 18739/19.06.23г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-152/16.06.2023 г., вх. №18560/16.06.2023 г., Ви уведомявам, че в периода 15-23 юли 2023 г. в ЦЕРН ще се проведе обучение за учители по природни науки – до 30 (тридесет) участници, по  Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г., приета с Решение 408/31.05.2023 г. на Министерски съвет. Обучениети се  организира от Министерство на образованието и науката съвместно с образователния офис в ЦЕРН, БАН и СУ „Св. Климент Охридски“, като се финансира чрез НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. Работният език е български.

Разходите за участниците са, както следва:

  • обучението се поема от образователния офис в ЦЕРН;
  • пътните разходи, нощувките и застраховките на участниците са за сметка на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.;
  • за храна – за сметка на участниците.

Задължително условие е участниците да не са участвали в обучение в ЦЕРН, финасирано от Министерство на образованието и науката през предходните години.

Организацията и координацията по подбора на участниците, мониторингът за установяване на степента на удовлетвореност на учителите се осъществяват от отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН.

Класирането на учителите за участие в обучението ще се извърши от комисия по критерии за подбор на кандидатите, като заявленията за участие в обучението ще се приемат в деловодството на Министерство на образованието и науката до 23 юни 2023 г., включително.

С оглед на кратките срокове за кандидатстване, моля информацията за обучението да бъде предоставена своевременно на учителите по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата, преподаващи в прогимназиален и гимназиален етап, в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за подбор на учители.
  2. Заявление за участие на учители в обучението.
  3. Справка за учители, прдназначена за участие в обучението в ЦЕРН.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД