STEM конференция по повод 380 години от смъртта на Галилео Галилей на 26 и 27 ноември 2022 г. в гр. Севлиево

Изх. № РУО1-38075/14.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-358/06.10.2022 г., вх. № РУО 1-37032/06.10.2022 г., Ви уведомявам за провеждане на STEM конференция по повод 380 години от смъртта на Галилео Галилей на 26 и 27 ноември 2022 г. в гр. Севлиево. Организатори са сдружение „Форум Наука“, д-р  Лъчезар Томов и инициативен комитет.

Конференцията е интердисциплинарна и има за цел да стимулира диалога между поколенията, различните области на науката и изкуството. В нея ще участват учени, хора на изкуството, студенти и ученици. Годишнината съвпада с 80 години от основаването на специалност „Италианска филология“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Целта на инициативата е да се насърчат колкото се може повече ученици да участват в конференцията чрез рисунки, мултимедия, експерименти, доклади и разнообразни други форми от няколко области, сред които изкуство, музика, математика, физика, инженерни науки, философия, история, италиански език и др.

Конференцията има отношение за повишаване качеството на STEM обучението в средното образование.

Моля да предоставите информацията на учителите в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД