XVII Международен младежки и детски фестивал „Land without borders“

Изх. № РУО1-12562/29.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-113/24.03.2022 г. с вх. № РУО1-12084/24.03.2022 г., Ви уведомявам, че хърватската Младежка асоциация BREZA, организира XVII Международен младежки и детски фестивал „Land without borders“, от 30 август до 4 септември 2022 г. в rp. Осиек, Република Хърватия.

Целта на фестивала е чрез събитието да се насърчи креативността у децата и младите хора чрез неформално образование, наука, технологии, култура, занаяти и изкуство с фокус върху насърчаване на междукултурния диалог и обмен на опит в различни области в работата с деца и младежи. Мото на настоящото издание на фестивала е „Планета Z“, и е обвързано с обявената 2022 година за Европейска година на младежта и Година на зелените градове. Вниманието ще бъде насочено към опазване на природата и зелените обществени площи, насърчаване на здравословния начин на живот, толерантните взаимоотношения в общността от гледна точка на различните страни.

Фестивалът се организира чрез дарения и осигурява на участниците настаняване, храна, техническа помощ и част от пътните разходи. Участието в различните дейности е безплатно.

При наличие на интерес към фестивала са посочени следните данни за контакт с организаторите:

Anamarija Glavurdic, Youth Association Breza

  1. Jagera 12 31 000 Osijek, Croatia Tel: +3853l272818

www.breza.hr e-mail: udruд[email protected], [email protected]

Skype: udruga breza Facebook: Udruga Breza Instagram: youthassociation.breza

 

Моля да предоставите информацията на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Покана за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД