XXX-та юбилейна конференция на преподавателите по английски език

Изх. № РУО1-26602/ 28.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-25274/14.08.2023 г. от Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), Ви уведомявам, че в рамките на XXX-та юбилейна конференция на преподавателите по английски език, която ще се проведе в периода 09.09.-10.09.2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, присъстващите ще имат възможност да се включат в едночасово безплатно обучение на тема: ‘Using mozaBook in the English language classroom’. Обучението с презентатори Лина Янбастиева-Петрова и Женя Теллалова, ще се проведе на 10.09.2023 г. от 11:50 ч. до 13:00 ч.

За въпроси: email: [email protected] ; лице за контакт – Лина Янбастиева-Петрова.

Моля да сведете информацията до учителите по английски език в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД