Открита практика

16.04.2018

Открита практика

 

Изх. № РУО1-8695/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира провеждането на конкурс за открити педагогически практики на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“.

На 19.04.2018 г., от 10:50 ч., в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. „Султан тепе“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по испански език в X клас с учител Ирина Аламанова на тема „Испания по времето на Франко – 1939-1975“.

На 26.04.2018 г., от 10:10 ч., в 133. СУ „А. С. Пушкин“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в X клас с учител Илияна Георгиева на тема „Doodlers unite”.

На 30.04.2018 г., от 13:30 ч., в 133. СУ „А. С. Пушкин“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в клас VI с учител Христина Млъзева на тема “The legend of Gelert”.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg до два работни дни преди всяка дата.

 

Приложение:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД