Олимпиада по астрономия

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата астрономия ще се проведе на 17.02.2023 г. от 14:00 часа в 10. СУ „Теодор Траянов“ /училище координатор/ – район „Младост“ 1, ул. „Методи Андонов“.

Национален конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тема „Рецептите на баба“

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2257/27.01.2023 г., Ви уведомявам, че Фондация „Пазител на традициите – Пазителите“ организира Национален конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тема „Рецептите на баба“, за деца и ученици на възраст до 14 години. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година и се осъществява с подкрепата на Национален дворец на децата, гр. София.

Фотоконкурс на тема „България“

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1667/20.01.2023 г., Ви уведомявам, че Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“, гр. Бургас обявява фотоконкурс на тема „България“ за ученици от V до XII клас. Конкурсът е част от фестивал „Шарено котле“, който читалището организира за осма година. Крайният срок за изпращане на снимките е 15 май 2023 г.

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023 г.

Във връзка с организацията и провеждането на ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2022/2023 г. Ви уведомявам, че със заповед №РД01-43/31.01.2023 г. на началника на РУО – София-град е определена Регионална комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Заповедта е изпратена на електронните пощи на училищата.

Олимпиада за познанията за природните и технологичните бедствия

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2607/31.01.2023 г. на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ви уведомявам, че Изпълнителният секретар на Европейското и средиземното споразумение за големите природни бедствия (EUR-OPA) организира „Олимпиада за познанията за природните и технологичните бедствия“. Олимпиадата се провежда под егидата на EUR-OPA в сътрудничеството с гражданската защита на Кипър.

Областен кръг на олимпиадата химия и опазване на околната среда

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата химия и опазване на околната среда ще се проведе на 11.02.2023 г. от 14:00 часа в: