Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Напомням, че съгласно чл. 6, т. 7 от Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в срок до 30.10.2022 г. следва да организирате обхващането и записването на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст…

Литература в движение – конкурс за кратък разказ

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-36332/29.09.2022 г. Ви уведомявам, че Фондация “Елизабет Костова“ обявява конкурс за кратък разказ с висока художествена стойност, който да бъде пресъздаден в кратък анимационен филм и разпространен в България и чужбина…

Младежка програма на WWF Bulgaria за зелено предприемачество

Във връзка с писмо на WWF Bulgaria, с вх. № РУО1-36010/28.09.2022 г., Ви информирам за стартиране на младежката програма на WWF Bulgaria за зелено предприемачество и решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света – Panda Labs…

Кръгла маса „Процесът на иновации – откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия“

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 година, на 04.11.2022 г. от 11.45 ч., РУО – София-град организира онлайн кръгла маса за учители по философия на тема „Процесът на иновации – откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия“…

Подаване на актуална информация за необходимите средства за прилагането на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем

Във връзка със започването на учебната 2022 – 2023 година, моля да подадете актуална информация за периода 01 октомври – 31 декември 2022 г. за необходимите средства за прилагането на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти…

Участие в обучение за помощник на учители в столичните детски градини и училища

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-35745/27.09.2022 г. Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учители в детските градини и в училищата, което ще се проведе от 24.10.2022 г. до 28.10.2022 г. в Зала 2 на РЦПППО – София-град…