Трета поправителна сесия за учебната 2018/2019 година

20.09.2019

Трета поправителна сесия за учебната 2018/2019 година

 

Изх. № РУО1-272/20.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че с писмо № 9105-317/20.09.2019 г. с вх. № РУО1-27218/20.09.2019 г. министърът на  образованието и науката разрешава по изключение да се организира и проведе трета поправителна сесия за учебната 2018/2019 година в срок до 10 октомври 2019 г. Разрешението се отнася за получилите слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни предмети или задължителната, задължително избираемата или профилираната/професионалната подготовка.

 

                                                                                           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД