Природни науки и екология

25.02.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТИ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ „БИОЛОГИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“

Изх. РУО1 – 4584/ 21.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Петият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 12 май 2019 год. от 10:00 часа в Национален музей „Земята и хората“, гр. София, бул. „Черни връх“ № 4.

Тема на конкурса за учебната 2018/ 2019 г. - „Размножаване, растеж и развитие”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и катедра „Методика на обучението по биология“ към СУ „Климент Охридски“.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 12. май 2019 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите.  Моля, участниците с  модели да се явяват в Националния музей „Земята и хората“ в 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 08.05.2019 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg

Приложение:

 1. Програма на конкурса
 2. Регламент на конкурса
 3. Методически насоки
 4. Заявка за участие
 5. Оценъчна карта

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 10- 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ЗА 2019 ГОДИНА ЗА НАГРАДИТЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ

Изх. № РУО1-4645/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо МОН с №9105-58/18.02.2019 г., вх.№РУО1-4218/18.02.2019 г. Ви уведомявам,  че съюзът на химиците в България със съдействието на Министерството на образованието и науката обявява Национален конкурс 2019 за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Моля за своевременно информиране на учителите по химия и опазване на околната среда, за реда и условията за участие съгласно приложението.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

15.02.2019

НАЦИОНАЛНА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Изх. № РУО1-4165/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отправена покана с вх.№ РУО1-3692/11.02.2019 г. от 51 СУ „Е.Багряна“ Ви уведомявам, че на 22 и 23 март 2019 г., в училището ще се проведе Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“.

Моля да информирате учителите по природни науки и екология от повереното Ви училище и при проявен интерес, информация може да се получи на интернет страницата на събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по биология

Изх. № РУ01-3998/ 14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/ 2019 г., заповед № РУО1 – 409/ 04.10.2019 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по биология и здравно образование, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 24.02.2019 год.

Начало: 9:00 часа

Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой 70 точки.

Домакини на олимпиадата са:

7 СУ “Св. Седмочисленици”, район „Средец“, ул.“Цар Иван Шишман” № 28 за училища, чието местонахождение е в райони: Витоша, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Овча Купел, Средец, Триадица.

Телефони за връзка с училището: 02987370; Електронен адрес: school7@mail.bg

119 СУ „Акад Михаил Арнаудов“, район „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11 за училища, чието местонахождение е в райони: Възраждане, Връбница, Изгрев, Илинден, Искър, Люлин, Младост, Надежда, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина, Студентски.

Телефони за връзка с училището: 0897011903; Електронен адрес: m.ned_2007@abv.bg

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Указания за организиране и провеждане на Пролетно национално състезание по физика

Изх. РУО1 – 2797/ 01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 08.03.2019 г. до 10.03.2019 г. в град Вършец ще се проведе Пролетното национално състезание по физика.

Организатори на Пролетното национално състезание по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието -  Монтана и СУ „Иван Вазов” – Вършец.

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 08.03.2019 година от 18,00 часа в актовата зала на СУ „Иван Вазов“.

На участниците в състезанието са предложени места в хотели в град Вършец, описани в приложението. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали. Местата в хотелите са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. Всички посочени в приложението цени са с включено ДДС.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 14,00 часа на 8.03.2019 г. в Корпус 2 на СУ „Иван Вазов“ на адрес ул. „Дончо Станчев“ № 14. (Намира се на 200 м. от автогара Вършец.)

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО,  училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

 • Моля, в срок до 17:30 часа на 18.02.2019 г, директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:
 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът - заявка да е наименуван: РNSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: РNSF_ Uchilische _SMG.xls.

Декларациите за съгласие за публично обявяване на резултатите от състезанието от родителите на участващите ученици и ученици навършили шестнадесет години се предоставят от ръководителите на експерта по ПНЕ в РУО – Монтана на техническата конференция за провеждане на състезанието.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0894472614, Иван Димитров, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Монтана и Петър Пенчев, тел. 0878104503 – СУ „Иван Вазов”.

Приложения:

 • Програма
 • Оферти на хотели в гр. Вършец
 • Заявка за участие
 • Информация за град Вършец
 • Декларации за информирано съгласие   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Организиране на Национален форум „Моето зелено бъдеще“

Изх. РУ01–2798/01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Ученици от ХII клас на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ съвместно с Младежки център – гр. Враца и подкрепата на Дирекция на природен парк „Врачански балкан“ и младежка група „Неформални видри“, организират Национален форум „Моето зелено бъдеще“.

За участие във форума ще бъдат допускани творби на ученици между VIII. – XII. клас в две категории – писмени разработки (есета, стихотворения и разкази) и визуални разработки (снимки, комикси и рисунки).  Целите на проекта са свързани с провокиране на интереса на учениците към актуалните екологични проблеми, активното гражданско поведение и отговорността при опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Отличените ученици ще бъдат наградени и поканени за участие във форума, представяне на своите идеи и включване в дискусии в рамките на два дни в гр. Враца.

Приложение: регламент на форума

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“

Изх. РУО1 – 2796/ 01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През 2019 г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

 • 7 март 2019 - за учениците от Варна и близки населени места (Добрич, Шумен) - в НАОП “Н.Коперник”, Варна -https://indico.cern.ch/event/785123/;
 • 11 март 2019 - за ученици от Козлодуй в Професионалната гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов”, Козлодуй -https://indico.cern.ch/event/790565/;
 • 26 март 2019 - за учениците от София и страната - във Физическия факултет на СУ “Кл. Охридски”, София -https://indico.cern.ch/event/785187/;
 • 9 април 2019 - за учениците от Смолян и близки населени места(Златоград) - в EГ “Иван Вазов”, Смолян -https://indico.cern.ch/event/790576/;
 • 15 април 2019 - за учениците от Дупница и близки населени места(Кюстендил) - в ПГ “Христо Ботев”, Дупница -https://indico.cern.ch/event/790578/;

Началото на майсторския клас е от 10:00ч., видео-конференцията е в 17:00ч. Подробна програма ще бъде обявена допълнително. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите-координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове. Учениците от София ще трябва да се регистрират на сайта https://indico.cern.ch/event/785187/ като попълнят регистрационната форма. Броят на участниците е ограничен до 40. Те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40. учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София, са осигурени две нощувки (на 25.03. и на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 жк Изток, София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.02.2019

Указания за организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по астрономия

Изх. № РУО1 – 2635/ 30.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2018/ 2019 г., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РУО1 – 409 /04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 23.02.2019 год.

Начало на олимпиадата: 14:00 часа.

Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

Домакин на олимпиадата е 10. СУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1  /до Метростанция Младост 1/.

Директор на училището: Нели Филипова

Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 - канцелария; Електронен адрес: tt10sou@abv.bg

Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по астрономия в 10 СУ са необходими 21 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 107 ОУ – 1; 120 ОУ – 1; 134 СУ – 1; 4 ОУ – 1; 30 СУ – 1; 45 ОУ – 1; СМГ – 1; 150 ОУ – 1; 42 ОУ – 1; 143 ОУ – 2; 138 СУ – 1; 125 СУ – 1; 138 СУ – 1; 38 ОУ – 1; 45 ОУ – 1; 78 СУ – 1; 79 СУ – 1; ПЧМГ – 1; НПМГ – 1, ЧОУ „Образователни технологии“ - 1.

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на 10 СУ „Теодор Траянов“ до 11.02.2019 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 23.02.2019 год. не по-късно от 12:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата, независимо от броя им, със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците следва да се явят в училището домакин до 13:20 часа и да заемат работните си места до 13:30 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.02.2019

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда

Изх. № РУО – 2793/ 01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РУО1 – 409/04.10.2018 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 10.02.2019 год. от 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 70.

Домакини на олимпиада са:

22 СEУ „Г. С. Раковски, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134 за райони Витоша, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Овча купел и Триадица.

Телефони за връзка с училището: 02 0520951; 02 952 08 65; 02 952 21 18. Електронен адрес: rakovski22sou@abv.bg.

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43 за райони Възраждане, Връбница, Илинден, Кремиковци, Люлин, Надежда, Подуяне, Сердика и Средец.

Телефони за връзка с училището: 0884334164; 02 9879254; 02 9870659. Електронен адрес: denkoglu@mail.bg.

39 СУ „Петър Динеков“, район „Младост“, Младост 2, зад бл. 205 за райони Изгрев, Искър, Младост, Оборище, Панчарево, Слатина, Студентски.

Телефони за връзка с училищата: 028859019; 028850313. Електронен адресsou39@abv.bg.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в 22 СУ „Георги С. Раковски“, 127 СУ Иван Денкоглу“ и 39 СУ „П. Динеков“ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред:

В 22 СУ „Георги С. Раковски“: ЧСУ „ЕСПА“ – 1; 104 ОУ – 1; 107 ОУ – 2; 12О ОУ -1; 122 ОУ – 1; 139 ОУ – 1; 17 СУ – 1; 19 СУ – 1; 12 СУ – 2; 20 ОУ – 1; 21 СУ – 1; 34 ОУ – 1; 35 СУ – 1; 36 СУ – 1; 51 СУ – 1; 73 СУ – 4; НСУ „София“ – 1; НУКК – 3; ПЧМГ – 3; ЧОУ „Св. София“ – 1; 142 ОУ – 1; СГСАГ – 1; ПГТМД – 1; ЧСУ „Св. Георги“ – 1; НПМГ – 10; 35 СУ – 1; 203 СУ – 1.

В 127 СУ „Иван Денкоглу“: 117 СУ - 1; 133 СУ - 1; 137 СУ - 1; 143 ОУ – 1; 16 ОУ - 1; 18 СУ – 2; 32 СУИЧЕ - 1; 33 ОУ – 2; 38 ОУ – 2; 42 ОУ – 1; 43 ОУ – 1; 49 ОУ – 3; 54 СУ – 1; 56 СУ – 1; 6 ОУ – 2; 63 ОУ – 1; 7 СУ – 1; 79 СУ – 2; ЧСУ „Дружба“ – 1; НПГПТО – 1; 134 СУ – 2; 9 ФЕГ – 1; 91 НЕГ – 1;

В 39 СУ „Петър Динеков“: 1 СУ -1; 10 СУ – 1; 105 СУ – 1; 112 ОУ – 2; 119 СУ – 1;125 СУ – 3; 128 СУ – 2; 131 СУ – 1; 138 СУ – 1; 145 ОУ – 1; 163 ОУ – 1; 200 ОУ – 1; 31 СУЧЕМ – 1; 55 СУ – 1; 81 СУ – 1; ЧОУ „Образователни технологии“ – 1; ЧУ „Меридиан 22“ – 1; ЧСУ „Българско школо“ – 1; 164 ГПИЕ – 2; АК – 1; 1 АЕГ – 3; СМГ – 10; 4 ОУ – 1; 8 СУ – 1; 84 ОУ – 1.

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес на 22 СУ, 127 СУ и 39 СУ до 06.02.2019 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 10.02.2019 год. не по-късно от 07:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник!

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2019

Международна година на периодичната таблица

Изх. № РУО1-2420/29.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-32/25.01.2019г., вх.№РУО1-2148/25.01.2019г. ви уведомявам, че Общото събрание на ООН и ЮНЕСКО са обявили 2019 г. за Международна година на периодичната таблица на химичните елементи. Информация за проявите, свързани с Международната година на периодичната таблица на химичните елементи може да намерите на сайта на ЮНЕСКО https://www.iypt2019.org При предвидени събития във вашето училище свързани с отбелязване на Годината, моля да информирате с доклад началника на РУО София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2019

Указания за организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по физика

Изх. РУ01 – 2105/24.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РУО1 – 409 /04.10.2018 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 05.02.2019 год. от 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакини на олимпиадата:

За райони: Кремиковци, Оборище, Подуяне и Слатина - 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район „Слатина“, ул. „Гео Милев“.  

Телефони за връзка с училището: 028721156  – заместник директор; 028721156 – канцелария.

Електронен адрес: suchem31@abv.bg

За райони: Витоша, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Надежда, Овча купел, Триадица -  ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Телефони за връзка с училището: 028221019  – заместник директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com

За райони Възраждане, Връбница, Изгрев, Илинден, Искър, Люлин, Младост, Сердика, Средец, Студентски - 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район „Възраждане“, ул. Позитано № 26.

Телефони за връзка с училището: 02 987 24 89 – заместник директор;

Електронен адрес: negbg@abv.bg

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по физика са необходими:

В 31 СУЧЕМ - 20 квестори, които се осигуряват от училищата в следния ред: 1 СУ – 1; 112 ОУ - 1; 49 ОУ – 2; 143 ОУ - 2; 23 СУ – 1; 164 ГПИЕ – 1; СМГ – 8; Първа АЕГ – 6.

В 91 НЕГ – 35 квестори, които се осигуряват от училищата в следния ред: 119 СУ – 2; 125 СУ – 3; 128 СУ – 2; 133 СУ – 2; 134 СУ – 2; 145 СУ – 1; 150 ОУ – 1; 18 СУ – 1; 32 СУИЧЕ – 1; 12 СУ – 1; 45 ОУ – 1; 4 ОУ – 1; 55 СУ – 1; 56 СУ – 1; 7 СУ – 2; 74 СУ – 1; 79 СУ – 1; 81 СУ – 2; 96 СУ – 1; 97 СУ – 1; СПГЕ – 1; АК – 3; ЧОУ „Меридиан 22“ – 1; 14 СУ – 1; 38 ОУ – 1;

Във ІІ АЕГ са необходими 23 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 120 ОУ – 1; 139 ОУ – 1; 22 СЕУ – 2; 41 ОУ – 1; 88 СУ – 1; НУКК – 3; ПЧМГ – 2; ЧОУ „Св. София“; ЧСУ „ЕСПА“ – 1; 20 ОУ – 2; НПМГ – 5; НТБГ – 1; СГСАГ – 1; 2 СУ – 1.

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронните адреси на 31 СУЧЕМ, на ІІ АЕГ и 91 НЕГ до 26.01.2019 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 05.02.2019 год. не по-късно от 7:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 08:20 часа и заемат работните си места до 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).    

                                                                  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Решение на Факултетния съвет на Физическия факултет на Софийски университет

Изх. РУО1 – 32174/ 18.12.2018 г.                                                                                                            

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо, с вх. № РУО1-31491/ 12.12.2018 г. постъпило в РУО – София-град, на проф. дфн Александър Драйшу – декан на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ относно прието решение на заседание от 13.11.2018 г., на Факултетния съвет на Физическия факултет.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД