Природни науки и екология

29.11.2018

Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Изх. РУО1 – 29989/ 26.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 31.01.2019 год.
 • Областен – на 24.02.2019 год. Начало 9:00 часа.
 • Национален – на 30.03. – 31.03 2019 год. в гр. Смолян.

ІІ. В олимпиадата по биология и здравно образование могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • І състезателна група 
 • ученици, които през настоящата учебна година са в VІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ІІ състезателна група
 • ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и са обучавани по учебен план изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН ученици с разширено изучаване на чужд език, с интензивно изучаване на чужд език; без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; ученици от училищата по изкуствата; спортните училища и училищата по културата;
 • ІІІ състезателна група
 • ученици, които през настоящата година са в ІХ клас на паралелки с интензивно изучаване на чужд език, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас с разширено изучаване на чужд език; ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; ученици от училищата по изкуствата, спортните училища, училищата по културата, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на гимназии и в профилирани паралелки на СУ с прием след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
 •  ІV състезателна група
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на професионални гимназии с прием след VІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на гимназии и СУ с прием след завършено основно образование в VІІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в ХІ и ХІІ клас на гимназии и СУ, обучавани по учебен план, съставен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Ако ученик заяви желание той може да участва не в своята, а в следваща състезателна група. При явяването му в по-висока състезателна група е необходимо подаване на декларация, с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока състезателна група. Декларацията се подава до експерта по природни науки в РУО, и с копие до директора на училището, в срок до три работни дни преди провеждането на Общинския кръг. Участието в по-висока сътезателна група започва от Общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

ІІІ. Общинският и областният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно. Допуска се провеждането му и в работен ден от седмицата в извън учебно време, в случаите че това може да се организира от училището.

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното съдържание по човекът и природата и биология и здравно образование от задължителната/ общообразователната подготовка, както следва:

Състезателна група

Учебно съдържание

Брой на задачите

Общ брой точки

Първа група

V – VІІ клас

Темата за първата състезателна група включва 45 задачи

100

Втора група

V – VІІІ клас

Темата за втората състезателна група включва 50 задачи

100

Трета група

 

V – ІХ клас

Темата за третата състезателна група включва 55 задачи

 

100

Четвърта

група

V – ХІІ клас

Темата за третата възрастова група включва 60 задачи

 

100

Задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Темите за всяка възрастова група включват различен брой задачи от трите типа.

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се разработват от учителите по биология и здравно образование във всяко училище. Допуска се разработването им от екип от учители за група училища.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от задачите, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи. Протоколите са по образец.

4. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки /100 точки/.

На 11.02 и 12.02.2019 год., от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в РУО – София-град в стая № 416 на експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, от общинския кръг, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици за областен кръг по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, моля Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

 

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование включват задачи, които се изработват от Национална комисия утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката в съответствие с т. ІІІ. 3. от регламента на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2018/ 2019 год.

2. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

3. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование са анонимни.

4. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, определена със заповед на началника на РУО - София град.

5. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

6. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния кръг от Националната комисия.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І-ва състезателна група от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, може да се използват от ученик за класиране за места по държавен план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І-ва състезателна група резултатите на учениците се отразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.                

VІ. Национален кръг

1. Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. Участниците в националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия. До участие в този кръг се допускат 120 ученици, разпределени в две групи:

 • І състезателна група: 60 ученици от първа и втора състезателни групи на областния кръг;
 • ІІ състезателна група: 60 ученици от трета и четвърта състезателни групи от областния кръг;

2. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

29.11.2018

Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Изх. РУО1 – 29988/ 26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            В изпълнение на  заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 год., регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 20.01.2019 год.
 • Областен – на 10.02.2019 год. Начало 9:00 часа.
 • Национален – на 16.03. – 17.03 2019 год. в гр. Ямбол.

ІІ. В олимпиадата по химия и опазване на околната среда могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа състезателна група – ученици, които в настоящата учебна година са в VІІ клас;
 • Втора състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас;
 • Трета състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или са в Х клас в паралелки с интензивно изучаване на чужд език и изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • Четвърта състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно. Допуска се провеждането му и в работен ден от седмицата в извън учебно време, в случаите, че това може да се организира от училището.

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното съдържание от общообразователната подготовка по човекът и природата и от  общообразователната/ задължителната подготовка по химия и опазване на околната среда, както следва:

Състезателна група

Учебно съдържание

Формат на задачите

 

Първа състезателна група

 

 

V – VІІ клас

Първа част:

Тест от 20 задачи с избираем отговор. Всяка задача има по 4 отговора, само един, от които е верен. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо 40 точки. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с нула точки.

Втора част:

3 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете).

Всяка задача се оценява с 20 точки  - общо за трите задачи  - 60 точки.

Общ брой точки - 100.

 

 

 

 

Втора състезателна група

 

 

 

 

 

V – VІІІ клас

Трета състезателна

група

 

 

VІІ – ІХ клас

Формата на олимпиадата за трета и четвърта състезателни групи включва четири задачи със свободен отговор. При решаването им се следват указанията, посочени в условията на задачите.

Общ брой точки за всички задачи -100 точки.

 

Четвърта

състезателна група

 

VІІ – ХІІ клас

Максимален брой точки за всяка тема 100.

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се разработват от учителите по химия и опазване на околната среда във всяко училище. Допуска се разработването им от екип от учители за група училища.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от задачите, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната сред ученици по състезателни групи. Протоколите са по образец.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки /100 точки/.

На 28.01 и 29.01.2019 год., от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в РУО – София-град в стая № 416 на експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи от общинския кръг, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици за областен кръг, по състезателни групи, и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда следва да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

 

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда включват задачи изготвени в съответствие с учебните програми за подготовка за областен и национален кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда от регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2018/ 2019 год.

2. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

3. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

4. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда са анонимни.

5. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, определена със заповед на началника на РУО - София град.

6. Писмените работи на учениците, предложени за участие в Националния кръг, се изпращат в МОН неразсекретени. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

7. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния кръг от Националната комисия.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І-ва състезателна група от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, може да се използват от ученик за класиране за места по утвърдения държавен план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І-ва състезателна група резултатите на учениците се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.            

 

VІ. Национален кръг

1. Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се провежда за всички състезателни групи. За учениците от ІІІ и ІV състезателни групи олимпиадата включва теоретически и експериментален кръг, а за І и ІІ състезателни групи – само теоретически кръг, като темата включва въпроси/ задачи, които проверяват и знания по химичен експеримент.

2. Броят на допуснатите до национален кръг е до 120 ученици и се определя след арбитраж на писмените работи от областния кръг от Националната комисия, както следва:

 • ІV състезателна група – до 60 ученици
 • ІІІ състезателна група – не по-малко от 15 ученици
 • ІІ състезателна група – от 15 до 20 ученици
 • І състезателна група – от 15 до 20 ученици

3. Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се провежда в два последователни дни съгласно графика, определен от МОН в заповед № РД 09-2886/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

4. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ – ГРАД

29.11.2018

Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

Изх. РУО1 – 29969/ 26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви за Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag  Ltd в партньорство с Научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално

 или в екип до 30.11.2018 г. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории – ученици до 10 години, ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM BASADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес:http://edutechflag.eu/.

                                                                                                                                             

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2018

Резервната електрическа енергия – погледна от близо

Изх. № РУО1-28780/12.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния политехнически музей, вх.№РУО1-28591/08.11.2018 г. Ви уведомявам, че на 24.11.2018 г. (събота) от 11:00, Националният политехнически музей съвместно с учените от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ към БАН организират инициатива “РЕЗЕРВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – ПОГЛЕНАТА ОТ БЛИЗО“ чрез различни демонстрации.

 

При нужда от съдействие или допълнителна информация се обръщайте към екипа на Национален политехнически музей, тел: 02 9318018, e-mail: polytechnic.pr@abv.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Изх. № РУО1 – 26950/ 22.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката в периода 01 – 02 декември 2018 г. град Велико Търново ще бъде домакин на ХI  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново, Община Велико Търново и ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново.

 

Темата на състезанието е „Следите остават“.

 

Съгласно регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • През настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас на ОУ, СУ, гимназии, както и в VІІІ, ІХ, Х клас на профилирани паралелки в гимназии и СУ с интензивно изучаване на чужд език;
 • Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от област „Природни науки и екология“;

От всяка административна област могат да участват двама състезатели, от София–град имат право да участват четирима състезатели, като учениците се придружават от ръководители.

 

Всички участници и техните ръководители следва да пристигнат и да се настанят в хотелите най-късно до 16,00 часа на 30 ноември 2018 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

 

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

1. Настаняване:

 • Цени на една нощувка на човек (за всички – ученици и ръководители):

Хотел

Капацитет на хотела

Вид услуга

Единична цена, лв.

„Аквая“

062 620224

0889044744

0884099399

akvaya@abv.bg

До 50 места

Забележка: Хотелът предлага обяд и вечеря за настанените участници на стойност 12 лв /заявка за храна  при резервацията/

Нощувка с включена закуска, за легло в двойна/тройна стая

 

25,00

 

Нощувка с включена закуска в единична стая

 

40,00

„Търново“

062 651199

062 590461

0892217912

reservations@hoteltarnovo.com

До 30 места

Забележка: Хотелът не предлага обяд и вечеря.

Нощувка с включена закуска, за легло в двойна стая

30,00

Нощувка с включена закуска в единична стая

40,00

Нощувка с включена закуска, за легло в тройна стая

 

25,00

„Етър“

0892217915

hoteletar@hotmail.com

До 30 места

Забележка: Хотелът не предлага хранене

Нощувка за легло в двойна стая

28,00

Нощувка в единична стая

40,00

 

Ръководителите, които желаят осигурен обяд и вечеря трябва, да направят резервация за хотел „Аквая“.

 

2. Резервациите в хотелите се осъществяват от самите участници на посочените телефони и имейли в срок до 5 ноември 2018 г. Местата в хотелите до тази дата са на преференциални цени за участниците в националното състезание за ключови компетентности по природни науки.

3. Регистрация на участниците (учениците и техните ръководители): в залата на община Велико Търново, пл. „Майка България“ №2 от 16,00 до 17,00 часа на 30 ноември 2018 г.

4. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни  на институцията.

5. Официалната вечеря за ръководителите – по подадена заявка, на стойност 25,00 лв., е на 30.11.2018 г. от 20.00 часа в механата на хотел „Аквая“.

6. На 01 декември 2018 г. (събота) от 15.00 до 17.30 часа за учениците и ръководителите е предвидена разходка в град Велико Търново за запознаване с културното и историческо наследство. От 19,30 часа има организирано посещение на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“. Участието се заявява при попълване на заявката.

7. При регистрацията се заплаща цената на официалната вечеря за ръководителите и се потвърждава участието в културната програма на 01.12.2018 г.

8. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:

   1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново, ул. „Христо Смирненски“ №1А,  съобразно програмата.

   2. Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка и гумени ръкавици.

   3. В случай, че има участник от Вашата област, който е със специални образователни потребности, моля отразете това в заявката и напишете точно какви са потребностите.

   4. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

      - резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище,

клас, населено място);

 •  снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

5. Декларациите се подават до директора на училището, в което се обучава участникът. Ръководителите представят при регистрацията списък с имената на тези ученици, подписан от директора и подпечатан с печата на училището.

 

За да се осъществи подбор на участниците е необходимо да изпратите в РУО – София-град предложение за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg. до 01.11.2017 г. Предложенията трябва да бъдат оформени по приложения образец.

 

В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

 

Информация за организацията и провеждането на състезанието ще бъде публикувана веднага след получаване на официална информация от страна на РУО – Плевен – домакин на състезанието.

 

Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, която ще излъчи участниците в ХІ-тото Национално състезание по природни науки и екология до 02.11.2018 г. Протоколът с допуснатите до участие ученици ще бъде публикуван на 03.11.2018 г. на сайта по природни науки.

 

Допуснатите до участие ученици следва да подадат заявки по образец.

 1. Образец на предложение
 2. Програма на състезанието.
 3. Заявка за участие в състезанието.
 4. Примерна декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни.
 5. Примерна декларация за съгласие за снимане и/или видео с участието на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.
 6. Таблица – списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 

05.10.2018

Есенно национално състезание по физика в гр. Сандански.

Изх. РУО1 – 25416/ 03.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. в гр. Сандански ще се проведе Есенното национално състезание по физика. 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански. Съорганизатори са училищата от град Сандански, със съдействието на Община Сандански.

В състезанието участват ученици от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови групи.

Учениците, представят декларация за съгласие техните резултати да бъдат обработвани и оповестявани публично, подписана от тях и от родител до директора на училището преди провеждане на състезанието.

По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РУО.

Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.

 

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Официалното откриване на състезанието ще се състои на 01 ноември 2018 г. от 18.00 часа в Дом на културата – гр. Сандански.Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 01 ноември 2018 г. в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански от 14,00 ч. до 17,30 ч. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и декларации за съгласие от всички участници.
 2. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:
 • В хотел „Пауталия", хотел „Тайм Аут“, хотел „Панорама“ или Пансион „Екокампус“ в интервала от 12,00 до 17,00 часа;
 • Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Хотелите осигуряват настаняване на преференциални цени само за участниците в националното състезанието и техните ръководители. При регистрацията ръководителите на участниците трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, дата на раждане, постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от лична карта);
 • Резервациите за настаняване се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели, в срок до 10.10.2018 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.
 1. На 02 ноември 2018 г. (петък), след 14,00 участниците могат да посетят Археологическия музей в града.
 2. Закриването на състезанието ще се състои на 03 ноември 2018 г. от 10,00 часа в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански .

 

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 1. Състезателната част ще се проведе в зали на ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански.
 2. В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите) в срок до 26.10.2018 г.
 3. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.
 4. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

Моля, в срок до 17,30 часа на 09.10.2018 г., директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът - заявка да е наименуван: ENSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: ENSF_ Uchilische _SMG.xls.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Анета Богомилова Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, телефони: 0893 076407 и 073/88-52-71, e-mail: stoyanova@rio-blg.com.

Приложения:

 1. Програма на състезанието;
 2. Оферти за настаняване в хотели;
 3. Образец на заявка за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

е,

 

05.10.2018

Научна лаборатория за приложна и забавна химия и биология

 

Изх. № РУО1-25617/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Байер България ЕООД, с вх.№ РУО1-25379/03.10.2018 г. Ви уведомявам, че учениците

от I до VI клас (включително) от столичните училища могат да участват безплатно във временната Научна лаборатория за приложна и забавна химия и биология, организирана от Байер България, която ще се проведе през в 12 – 22 октомври 2018 г. в гр. София.

Във временната лаборатория ще бъдат демонстрирани забавни експерименти от света на химията и биологията. Целта на инициативата е да доближи децата до науката и да предизвика желание за учене и изследване на природата чрез забавен, приятен, ангажиращ и запомнящ се начин. Сред експериментите са: „Пътуващи цветове“, „Преспапие“, „Повърхностно напрежение“ и други, които ще бъдат придружени от подробни обяснения от страна на демонстраторите.

Датите, за които могат да се записват учениците от училищата от гр. София, са следните:

 • 12 октомври 2018 г. (петък)
 • 15 октомври 2018 г. (понеделник)
 • 16 октомври 2018 г. (вторник)
 • 17 октомври 2018 г. (сряда)
 • 18 октомври 2018 г. (четвъртък)
 • 19 октомври 2018 г. (петък)
 • 22 октомври 2018 г. (понеделник)

На всяка от посочените дати ще има по 6 групи в следните часови диапазони:

 • Група 1: 09:30 - 10:15 ч.
 • Група 2: 11:00-11:45 ч.
 • Група 3: 12:30-13:15 ч.
 • Група 4: 14:30-15:15 ч.
 • Група 5: 16:00-16:45 ч.
 • Група 6: 17:30-18:15 ч.

Моля имайте предвид, че за участието в Научната лаборатория трябва да предоставите най-късно в деня на събитието, но преди неговото начало, подписани информирани съгласия от родителите за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване.

 Във всяка група могат да бъдат включени максимум 30 ученици (може да бъде сборна от различни класове).

Локация: ж.к Лозенец (срещу Софийска духовна семинария), Джеймс Баучър 1, Централно фоайе на Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, етаж 6, аудитория 601

За записвания:

 1. Обадете се на телефон 0887 70 07 98 в работни дни, за да резервирате своето участие, като посочите брой ученици и желаните дата и час за участие.
 2. Представете най-късно в деня на Вашето участие списък с трите имена на всички участници, с указани дата и час на посещение, както и подписаните информирани съгласия от родителите за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване

За допълнителна информация - телефон 0887 70 07 98 (в работно време), United Partners – организатор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.09.2018

„Космическо сафари“ – в рамките на Европейската нощ на учените 2018 г.

 

Изх. РУО1 – 24605/ 25.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Факултетът по математика и информатика, Физическият факултет и Центърът по технологии на информационното общество на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ кани учителите по природни науки, заедно с техните ученици или самостоятелно, да посетят и вземат участие в събитието наречено „Космическо сафари“, което ще се проведе в рамките на Европейската нощ на учените‘2018 (https://rn.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/20).

Събитието ще се състои на 28.09.2018 г. /петък/ от 16:00 часа в зала 018 на ФМИ на СУ и представлява експеримент с ученици 4-6 клас (10-12 год.), сред които и деца на бежанци, учители и родители предлагащ съвременни методи и средства за преподаване и учене на природни, технически, инженерни и математически науки (STEM) чрез съчетаване на класически средства (звездни карти), изследователски подход на учене (DojoIBL система), виртуална реалност (Google Cardboard – очила за виртуална реалност), интерактивни методи и инструменти (интерактивна бяла дъска).

За учителите: обогатяване на преподавателския опит чрез непосредствено участие в демонстративно иновативно мета-обучение, включващо изследователски подход, учене чрез традиционни и нови технологии (интерактивна дъска, устройства за виртуална реалност), споделяне на опит, създаване на контакти с колеги и учени с цел бъдещо сътрудничество при реализиране на иновативни училищни и извънучилищни учебни занятия.

Крайният срок за потвърждение за участие в събитието е 26 септември 2018 г. /сряда/.

Всички включили се в събитието – ученици, учители и родители, ще получат сертификат за участие.                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Детски научен център Музейко ще отбележи Европейската седмица на биотехнологиите

Изх. РУО1 – 24276/ 19.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За поредна година Детски научен център Музейко ще отбележи Европейската седмица на биотехнологиите (25-30 септември 2018г.), като  представи научни работилници по биология, подходящи за ученици от 6, 7 и 8 клас.

Научните работилници са спонсорирани от AMGEN (Амджен) – световен лидер в областта на биотехнологиите, който инвестира сериозни усилия и ресурси в развитието на науката и образованието в тази сфера.

Каним Вас и Вашите ученици да Ги посетите, като вземате участие в научната работилница „Клетката“, която ще се провежда всеки ден от 25 до 30 септември, сутрин от 10:00ч. и следобед от 14:00ч. или 14:30ч. в лабораторията на Музейко. Необходимо е предварително записване за участие на edu@muzeiko.bg, както и да получите потвърждение за участие.

В работилницата учениците ще се запознаят със структурата на клетката и функциите на органелите чрез голям макет, базиран на аналогията клетка-град. Учениците ще сглобяват модели на животинска и растителна клетка като целта е сами да идентифицират вида, мястото и функциите на отделните органели. Ще извършват и микроскопски наблюдения на клетки от различни тъкани. Макетът и двата модела на клетки са изключително подробни и са изработени специално за работилниците от Образователния екип на Музейко.

За записвания, допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Албена Колева на тел. 02/902 0009.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.07.2018

Инициатива „STEM+С“ работилници България“

Изх. РУО1 – 16883/ 29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви за инициативата „STEM+С“ работилници България“, която се организира по проект на EduTechFlag PlayToKnow. Инициативата стартира през месец август 2018 г. в градовете София, Русе и Варна. В работилниците могат да участват ученици в две възрастови групи: ІV-VІ клас и VІІ-ІХ клас.

Подробна информация за програмата и регистрацията е налична на сайта:http://edutechflag.eu/stem-c.

Регистрацията за участие ще бъде отворена от 01.07.2018 г.

                                                                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.05.2018

ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

 

Изх. РУО1 – 12314/ 17.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ ще се проведе ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

Разпределението на учениците в училищата домакини е следното:

Училище домакин

Разпределени ученици

 

1.

 

10. СУ „Теодор Траянов”, „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1

128 СУ, 131 СУ, 136 ОУ, 145 ОУ, 192 СУ, 39 СУ, 4 ОУ, 51 СУ, 55 ОУ, 82 ОУ, 83 ОУ, 93 СУ, НУТИ, ЧОУ „Джани Родари“, ЧОУ „Образователни технологии“

 

2.

105. СУ „Атанас Далчев“, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул.“Св. Пимен Зографски“№ 7

1 СУ, 105 СУ, 112 ОУ, 119 СУ, 122 ОУ, 127 СУ, 129 ОУ, 35 СУ, 38 ОУ, ЧСУ „Климент Охридски“

 

3.

 

101 СУ „Бачо Киро“, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36

104 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 143 ОУ, 15 СУ, 159 ОУ, 177 ОУ, 199 ОУ, 25 ОУ, 32 СУ, 33 ОУ, 45 ОУ, 48 ОУ, 5 ОУ, 50 ОУ, 54 СУ, 63 ОУ, 72 ОУ, 78 СУ, 79 СУ, 85 СУ, 90 СУ, 92 ОУ, НУКЛИЕКК, ПЧМГ, СМГ, ЧСУ „Веда“, ЧСУ „Цар Симеон“, 102 ОУ, 34 ОУ, ЧОУ „Езиков свят“

 

            До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки, т. е. 21 точки.

            Участниците трябва да се явят в училището домакин до 9:30 часа и да заемат работните си места до 9:45 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – ученическа карта или бележник.

 

     Вторият етап включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

 • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
 • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 9 задачи;
 • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

04.05.2018

Първото Национално състезание по природни науки

Изх. № РУО1 – 10337/ 30.04.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НA УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, на 09.06.2018 г. и 10.06.2018 г. в гр. София ще се проведе Първото Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив химик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 08.06.2018 г. от 18.30 часа в актовата зала на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ с адрес: София, ул. „Бигла“ №52.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от състезанието се предоставят от участниците при заемане на местата в залите.

Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/ от 04.05.2018 г. до 04.06.2018 г.

За регистрацията в състезанието: https://nclc.npmg.org/

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: npmg_sofia@abv.bg

 

Приложения:

1. Програма

2. Декларация за несъгласие

3. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. Заповед № РД 10-847/ 10.04.2018 г. на Министъра на образованието и науката)