Природни науки и екология

31.01.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по физика

 

Изх. РУО1 – 2274/29.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2017 год. от 14:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакини на олимпиадата:

За първа възрастова група - ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова

Телефони за връзка с училището: 028221019  – пом. директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com

За втора, трета и четвърта възрастови групи - 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ район „Слатина“, ул. „Гео Милев“  Надежда Томова Николчева

Телефони за връзка с училището: 028721156  – пом. директор; 028721156 – канцелария.

Електронен адрес: suchem31@abv.bg

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по физика във ІІ АЕГ са необходими 27 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 1 СУ – 1; 105 СУ – 1; 107 ОУ – 1; 120 ОУ – 1; 122 ОУ – 1; 125 СУ – 2; 133 СУ – 1; 138 СУ – 1; 143 ОУ – 2; ПЧМГ – 1; СМГ – 1; ЧСУ „Света София“ – 1; 150 ОУ – 1; 19 СУ – 1; 2 СУ – 1; 20 ОУ – 1; 36 СУ – 1; 41 ОУ – 1; 49 ОУ – 1; 56 СУ – 1; 81 СУ – 2; 97 СУ – 1; НСУ „София“ – 1; ЧСЕУ „ЕСПА“ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на ІІ АЕГ до 07.02.2018 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 18.02.2018 год. не по-късно от 12:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава - учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

Изх. № РУ 01 – 2562/ 30.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 11.02.2018 год. от 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакини на олимпиада са:

За І възрастова група: 22 СОУ „Г. С. Раковски, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134.

Телефони за връзка с училището: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18. Електронен адрес: rakovski22sou@abv.bg.

За ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи: 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43.

Телефони за връзка с училището: 0884334164; 02 9879254; 02 9870659. Електронен адрес: denkoglu@mail.bg.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в 22 СУ „Георги С. Раковски“ и в 127 СУ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред:

В 22 СУ „Георги С. Раковски“ – 32 СУ -1; 105 СУ – 1; ЧСУ „ЕСПА“ – 1; 51 СУ – 1; 36 СУ – 1; 2 СУ – 1; 107 ОУ – 2; 18 СУ -1; 163 ОУ – 1; 38 ОУ – 1; ПЧМГ – 1; 112 ОУ – 1; 1 СУ – 1; 73 СУ – 1; ЧОУ „Образователни технологии“ – 1; 143 ОУ – 1; 125 СУ – 1; 128 СУ – 1; 104 ОУ – 1; 19 СУ – 1; 88 СУ – 1; 145 ОУ -1 ; 138 СУ – 1; 139 ОУ – 1; 79 СУ – 1;

В 127 СУ „Иван Денкоглу“ -  9 ФЕГ – 1; СГСАГ „Христо Ботев“ – 1; І АЕГ – 2; 91 НЕГ – 3; СМГ – 7; НУККЛИИЕК – 1; 18 СУ – 1; 73 СУ – 1; 164 ГПИЕ – 1; НПМГ – 6; 133 СУ – 1; ПЧМГ – 1; 35 СУ – 1; 134 СУ – 1; 68 СУ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на 22 СУ и на 127 СУ до 06.02.2018 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 11.02.2017 год. не по-късно от 07:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.01.2018

Национално състезание „Турнир на младите физици“, 26-28 януари 2018 г., Враца

Изх. № РУО 1 – 731/ 11.01.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 год., от 26 до 28 януари 2018 год. в град Враца ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици“.

Организатори на Турнира са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието-Враца и ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца.

Турнирът на младите физици се провежда за петнадесети пореден път върху 12 от общо 17 задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици, информация за който е достъпна на интернет страницата на турнира на адрес: http://iypt.org/Home

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици“, както 12-те задачи, на английски и български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката и на интернет страницата на Националното състезание: https://iypt-bg.org/index.php . Работният език е български за селективните физични битки и английски – за финалните физични битки.

Очаква се всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотел „Хемус“ най-късно до 16,30 часа на 26 януари 2018 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

 1. Основните акценти във връзка с логистиката са:
 1. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/
 • В хотел „Хемус”, пл. Христо Ботев №1, гр. Враца http://hotelhemus.com/about/
 • Цените на нощувката на човек /за всички - ученици и ръководители на отбори/:

хотел

Цена на Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Цена на нощувката на човек в Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Хотел „Хемус”

/закуската е включена в цената на нощувката/

70,00 лв.

35,00 лв.

 

 

 • Настаняването в хотела ще се осъществява по реда на постъпване на заявките. Организаторите осигуряват хотелско настаняване на преференциални цени само за участниците в Националното състезанието и техните ръководители.
 • Хотелът не осигурява обяд и вечеря, но е в близост до множество места зо хранене.
 • Заявката за участие и за настаняване (Excel файл) в хотела се подават от училищата на електронен адрес: hristova_bogdana @yahoo.com.
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела.
 • При настаняването в хотела, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, дата на раждане, данни по лична карта (за ученици над 16 години), данни за издаването на фактура.
 1. Откриването и закриването на състезанието ще се осъществи в Конферентната зала на РУО – Враца, ет. 3, съгласно програмата.
 2. Официалната вечеря е организирана за всички участници и ще се проведе в ресторанта на хотел „Хемус“, гр. Враца (съгласно програмата). По време на вечерята е предвидено всеки отбор да представи по атрактивен начин в рамките на 3 (три) минути образователната институция, която представлява и членовете на отбора. При подаването на заявките за участие е необходимо да се опише накратко, в Word формат, как ще се представи образователната институция (мултимедийна презентация, филм, скеч, танц, демонстрация и т.н.) и необходимостта от техническо обезпечаване.
 3. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците и ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

II. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на Турнира са:

Състезателната част ще се проведе в зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца (бул. “Демокрация” №18, Враца 3000) http://www.pmg-vratsa.org/index.php

 1. В случай, че има участници от училищата, които са със специални образователни потребности, моля да напишат точно какви са необходимостите при подаването на заявките.
 2. Допускането на учениците до участие в Турнира ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в хотела, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и име на отбора, заверен с подпис на директора и печат на училището.

Заявките за участие по образец се приемат до 18 януари 2018 год, 17:00 часа

 • на електронен адрес: hristova_bogdana@yahoo.com
 • В несканиран вид, във формат Excell
 • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката
 • файлът-заявка да се наименува: IYPT_ruoХХХX_YYYY. xls (XXXX – името на областния център; YYYY – името на училището, напр. IYPT_ruoVRATSA_SUHrBotevOrqhovo.xls)
 • формулярът за представяне на отбора да се наименува: IYPT_XXXX_YYYY. doc (XXXX – името на отбора; YYYY – името на населеното място, напр. IYPT__Light_Vratsa.doc)

За допълнителна информация по всички въпроси свързани с организацията на втори кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици се обръщайте към г-жа Богдана Христова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Враца на телефони: 0894 385 002 и 0878 291 334

Приложение:

 1. Образец на заявка (Excel)
 2. Програма на турнира
 3. Формуляр за представяне на отбора (Word)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.12.2017

Открита педагогическа практика на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции"

 

Изх. РУО1 – 30535/ 28.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. на МОН за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по човекът и природата за VІ клас, на 18.01.2018 г. от 11.45 часа в 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ул. „Бъднина” №3, ще се проведе открита педагогическа практика на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции" – урок за нови знания, от част „Вещества и техните свойства“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от Христина Ананиева – учител по химия и опазване на околната среда и човекът и природата в 81. СУ „Виктор Юго“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ‒ СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

 

Изх. № РУО1 – 30451/ 22.12.2017 г..

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/19.12.2017 г. и вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомяваме, че от 10 до 16 януари 2018 в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

В Олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници:3-ма участници по математика, 2-ма – по физика и 2-ма – по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва така правоучастие в размер  на 100$ за участник и за ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи на сайта: www.fizmat.kz.

Министерството на образованието и науката не поема финансови и организационни ангажименти при участие на отбори от България 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика.

 

Адресът на Организационния комитет е:

Република Казахстан, пощенски код 050040, град Алматъ, ул. „Бухар жърау“ 36, нетърговски акционерно дружество „Републиканско физико–математическо училище“, тел/факс +77273950177, тел. +77273950183, +77273950185, fizmatschool1972@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

„EкоЛаб“ - проект на Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-29061  / 08.12. 2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния политехнически музей, постъпило с вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че музеят реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. Проектът се нарича „EкоЛаб“ и цели да формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и възпитава екологична култура.

Програмата на проекта е разделена на две части: теоретична и експериментална. Целта на занятията е не само получаване на нови знания, но и формиране  устойчиви нагласи и модели на поведение за опазване на природата, като включват игрови елементи, забавни са и провокират позитивни емоции.

Основните теми са свързани с кръговрата на водата, рециклирането и горивата. Във всяка тема теоретичната част протича под формата на диалог. Той е подкрепен от мултимедийна презентация и ориентирано към действие обучение, а експериментите се изпълняват от участниците под ръководството на водещия. Чрез провежданите демонстрации и опити се дава възможност за самостоятелни открития, развиват се нови умения и начини на работа в екип и взаимопомощ, усещане за принадлежност към групата и собствена значимост. Проектът създава условия за осъзнато подобряване на живота на участниците. Те се  запознават с основните закономерности и явления, протичащи в природата. Научават как  да я пазят ежедневно и как да ограничават последиците от замърсяването й и от вредните промени в климата.

В заниманията се прилагат най-новите тенденции и добри практики в съвременната музейна педагогика, отговарящи на новата мисия на музеите като катализатор за образовано гражданско общество. Обръща се специално внимание на групите в неравностойно положение – деца със специални потребности и младежи с девиантно поведение.

Освен в музея, заниманията се провеждат и изнесено – в училища и рехабилитационни центрове.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

23.11.2017

Регламент на олимпиадата по физика за учебната 2017/2018 година

 

Изх. РУО1 – 27659/ 22.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 год., регламента на олимпиадата по физика и заповед № РУО1- 462/16.10.2017 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 14 януари 2018 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 18 февруари 2018 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 27 и 29 април 2018 год. в гр. Русе

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

Първа състезателна група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.

Втора състезателна група - ученици, които през настоящата година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас.

Трета състезателна група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас.

Четвърта състезателна група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас, както и ученици от другите състезателни групи, които се подготвят по програмата за Международната олимпиада по физика.

При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до старши експертите по природни науки и екология в РУО до пет работни дни преди провеждане на общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове. Не се разрешава промяна на възрастовата група при участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка  и в съответствие с учебна програма за общински кръг на олимпиада по физика. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.

2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg на  14.01.2018 год. в 13.30 часа.

3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 14.01.2018 г.

4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.

5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.

6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на двамата проверители. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.

На 23.01.2018 год. от 8:30 часа до 17.30 часа в РУО – София-град в стая № 416 на старши експертите по природни науки и екология Петя Иванова и Камен Радев се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписан от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, моля да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

Ново! 3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

V. Областен кръг

Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.

Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             

Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, определа със заповед на началника на РУО – София-град.

Индивидуалните резултати на учениците от първа състезателна група от областния кръг на олимпиадата по физика, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за първа състезателна група резултатите се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в него се определят след окончателна проверка на писмените работи от областния кръг, която се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас и ІХ клас - от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас - от 50 до 60 ученици.

Темите за Националния кръг включват: първа състезателна група - 3 задачи от ЗП за VІІ клас; втора състезателна група – 3 задачи от ЗП/ ООП за VІІІ клас; трета състезателна група – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП за ІХ клас; четвърта състезателна група – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП за Х – ХІІ клас.

Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за първа, втора, трета състезателни групи е 4 астрономически часа, а за четвъртата – 5 астрономически часа.

Учениците от четвъртата състезателна група, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втори етап учениците решават 2 експериментални задачи с продължителност 2,5 астрономически часа /по програма на МОФ/.

Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяване на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.

По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.       

За допълнителна информация: 02 935 60 75, 02935 60 84 и 0888395198 старши експерти по природни науки и екология Петя Иванова и Камен Радев.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

Физическият факултет на СУ организира лекции в рамките на Климентови дни

 

Изх. РУО1 – 27608/ 21.11.2017 г.

 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В рамките на Климентови дни 2017 г., Физическият факултет на СУ организира серия популярни лекции с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха обществото на XIX век“. Лекциите се изнасят от специалисти в дадената област на достъпно ниво.

Лекциите ще се състоят на 28.11 (вторник) и 30.11 (четвъртък) в сградата на Физическия факултет на СУ, бул. „Джеймс Баучър“ 5.

Вторник 28.11.2017 г.

16 ч. „Ядрената енергетика – минало, настояще и бъдеще“, лектор: доц. д-р Ивайло Христосков

16.40 ч. „Квантова информация и квантови компютри“, лектор: доц. д-р Светослав Иванов

17.30 ч. “Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за светлината ”, лектор: проф. дфн Александър Драйшу

Четвъртък 30.11.2017 г.

16 ч. „Университетски наноспътници (с демонстрации на живо)“,лектор: доц. д-р Пламен Данков

16.40 ч. „Космическите открития на XXI век“, лектор: гл. ас. д-р Владимир Божилов

17.30 ч. “Изследване на атмосферата с Глобалните навигационни спътникови системи“, лектор: доц. д-р Гергана Герова        

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  –СОФИЯ-ГРАД

17.11.2017

Регламент за провеждане на олимпиада по химия и опазване на околната среда

Изх. РУО1 – 27440/ 17.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 год., регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РУО1- 462/16.10.2017 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 21.01.2018 год. Начало 09.00 часа.
 • Областен – на 11.02.2018 год. Начало 9:00 часа. Домакини са 22. СУ “Георги Сава Раковски“ и 127 СУ „Иван Денкогоглу“.
 • Национален – на 17.03 и 18.03. 2018 год. в гр. Варна.

ІІ. В олимпиадата по химия и опазване на околната среда могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа състезателна група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас по стара учебна програма.
 • Втора състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и се обучават по нова учебна програма или изучават учебно съдържание за VІІІ клас по стара учебна програма;
 • Трета състезателна група -ученици, които през настоящата учебна година са в ІХ клас и/или изучават учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното съдържание по човекът и природата и химия и опазване на околната среда от задължителната/ общообразователната подготовка, и в съответствие с програма за общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, публикувана в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по химия ще бъдат публикувани в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg на 21.01.2018 г. в 08.15 ч.

3. Достъпът до темите ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08.15 ч. на 21.01.2018 г.

4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование.

5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани в същия ден в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg след 14.00 ч.

6. Начало на олимпиадата – 09:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от задачите, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 75% от максималния брой точки /100 точки/.

На 30.01.2018 год., от 8:30 часа до 17:30 часа, в РУО – София-град в стая № 416 на експертите по природни науки и екология Петя Иванова  и Камен Радев се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

Ново! 3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и директора на училището.

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда включват задачи изготвени в съответствие с учебните програми за подготовка за областен и национален кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда от регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2017/ 2018 год.

2. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

3. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

4. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, назначена със заповед на началника на РУО - София град.

5. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени.

6. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

7. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по химия са анонимни.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І състезателна група от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І състезателна група резултатите на учениците се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.             

VІ. Национален кръг

1. Националният кръг на олимпиадата по ХООС се провежда за всички състезателни групи. За учениците от ІІІ и ІV състезателни групи олимпиадата включва теоретически и експериментален кръг, а за І и ІІ състезателни групи – само теоретически кръг, като темата включва и въпроси/ задачи, които проверяват и знания по химичен експеримент.

2. Броят на допуснатите до национален кръг е до 120 ученици и се определя след арбитраж на писмените работи от областния кръг от Националната комисия, както следва:

 • ІV състезателна група – до 60 ученици
 • ІІІ състезателна група – не по-малко от 15 ученици
 • ІІ състезателна група – от 15 до 20 ученици
 • І състезателна група – от 15 до 20 ученици

3. Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се провежда в два последователни дни съгласно графика, определен от МОН в Заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

4. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

За допълнителна информация: 02 935 60 75, 029356084 и 0 888 395 198старши експерти по природни науки и екология – Петя Иванова и Камен Радев.

 

Приложение:

Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО– СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10 -2140/27.10.2017г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Регламент на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2017/2018 година

 

Изх. РУО1 – 27441/ 17.11.2017г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РУО1- 462/16.10.2017 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по биология ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 28.01.2018 год. Начало 14.00 часа.
 • Областен – на 25.02.2018 год. Начало 9:00 часа. Домакини са 7. СУ“Свети Седмочисленици“ и 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“.
 • Национален – на 31 и 01 април 2018 год. в гр. Ямбол.

ІІ. В олимпиадата по биология и здравно образование могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа състезателна група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас по стара учебна програма. 
 • Втора състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и се обучават по нова учебна програма или изучават учебно съдържание за VІІІ клас по стара учебна програма;
 • Трета състезателна група -ученици, които през настоящата учебна година са в ІХ клас и/или изучават учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.
 • Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следваща възрастова група. За целта подава писмена заявка - до съответния учител с копие до експерта в РУО.
 • На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор с прости математически функции.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата на всяка възрастова група е различна. Включва тестови задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по човекът и природата /биологичната част/ и задължителната/ общообразователната подготовка по биология и здравно образование за VІІ и VІІІ клас и задължителната и профилираната подготовка по биология и здравно образование за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас съгласно програмата за общинския кръг на олимпиадата по биология.

2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по биология ще бъдат публикувани в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg на 28.01.2018 г.в 13.15 ч.

3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.15 ч. на 28.01.2018 г.

4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищно образование.

5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани в същия ден в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.

6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от тестовите задачи, имената, фамилиите и подписите на проверителите. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки.

На 09.02.2018 год., от 8:30 часа до 17:30 часа, в РУО – София- в стая № 416 на експертите по природни науки и екология Петя Иванова  и Камен Радев се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

Ново! 3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и директора на училището.

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по биология, за учениците от първата и втората състезателни групи, включват тестови задачи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи от задължителната и профилираната подготовка.

2. В темите за всяка една от възрастовите групи са включени тестови задачи, съставени както на основата на учебното съдържание за съответния клас, така и върху материал от предходните учебни години.

3. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

4. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

5. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, назначена със заповед на началника на РУО - София град.

6. Писмените работи на учениците, които се предлагат за участие в националния кръг, трябва да са с резултат не по-нисък от 60% от максималния.

7. Максималния брой точки за първа състезателна група е 100, за останалите възрастови групи максималния брой точки е в зависимост от формата на теста.

8. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени.

9. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

10. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология са анонимни.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І състезателна група от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І състезателна група резултатите на учениците се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.                                     

VІ. Национален кръг

1. Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. Участниците в националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия. До участие в този кръг се допускат 120 ученици, разпределени в две групи:

 • І състезателна група: 60 ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас или VІІІ клас.
 • ІІ състезателна група: 60 ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас и ученици, изучаващи през настоящата учебна година  учебно съдържание Х – ХІІ клас.

2. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

 

За допълнителна информация: 02 935 60 75, 029356084 и 0 888 395 198старши експерти по природни науки и екология – Петя Иванова и Камен Радев.

Приложение:

Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по биология

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10 -2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

 

Изх.№ РУО 1- 27031/14.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от 2014 г. Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

В проведените досега три издания на състезанието се включиха много ученици от страната и са проведени три финала - два в гр. Казанлък (2015 г. и 2016 г.) и един в гр. Стара Загора през 2017 г.

Всяка година, освен наградите на участниците, се присъжда и награда на кмета на общината - домакин за учител, подготвил най-много ученици, показали най-добри резултати във финалния кръг.

През учебната 2017/2018 г. отново ще бъде проведено състезание в два дистанционни и един финален кръг в гр. Стара Загора.

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще се състезават по теми от изученото до момента учебно съдържание  по предметите „Околен свят“ и „Човекът и обществото“. Учениците oт V до ХІІ клас ще се състезават по темите „Видни  възрожденци - будители и революционери“ и „Пътят към свободата“ (борбата на българите за освобождение през ХІХ век).

В срок до 20 ноември 2017 г. ще се приемат заявки за участие в първия кръг. За информация във връзка с участие в състезанието - на е-mail:   competitions@abv.bg

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящeто състезание и да окажете необходимото съдействие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.  

на министъра на образованието и науката)

20.10.2017

Открита педагогическа практика по предмет Човекът и природата в VІ клас

 

Изх. РУО1 – 24980/ 19.10.2017 г.

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с въвеждането на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка и новата учебна програма по Човекът и природата в VІ клас на 30.10.2017 г. от 12.15 часа до 13.00 часа в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 78 ще се проведе открита педагогическа практика.

Темата на урока „Плътност“ - урок за решаване на задачи с използване на системата А-Class (Тайван) е от част „Физични явления“ на интегрирания учебен предмет Човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от госпожа Мадлена Колчева – учител по физика и астрономия и човекът и природата в 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика, химия и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Г-жа Колчева е възпитаник на Математическата гимназия в град Враца, където развива своите интереси, както в областта на математиката, така и в областта на свързаните с нея природни науки - химия и физика. Продължава образованието си в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“ където придобива магистърска степен и професионална квалификация  „Учител по химия и физика“.

Учителската й кариера започва в ОУ „Васил Левски“ град Враца, а от шест години е учител в столичното 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

Като председател на методическото обединение по природни науки, г-жа Колчева активно работи за създаването и развитието на съвременна образователна среда по природни науки – кабинети, лаборатории, както и за развитието и утвърждаването на нововъведения в 134 СУ профил „Природни науки“. 

Притежава V професионално-квалификационна степен и е участвала в различни квалификации в България и чужбина: ЦЕРН в Щвейцария, система А-Class (Тайван) в Лондон и др. Много характерно за нейната работа е използването на иновативни методи и подходи в областта на методиката на природните науки, както и участието й с ученици в общински, национални и международни проекти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД