Актуализирана ндивидуална карта на ученика по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Рег. № РУО1- 28222/12.10.20г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

 

ОНОСНО: Актуализирана ндивидуална карта на ученика по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-28048/09.10.2020 г., Ви изпращам актуализирана индивидуална карта на ученика, в която се отразяват потребностите   от допълнително обучение по учебни предмети за учебната 2020/2021 година.

Попълването ѝ се осъществява от учителя по съответния учебен предмет и от координатора по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование и се съхранява в портфолиото на ученика, създадено по проекта. Като част от документацията, индивидуалната карта е документът, доказващ включването в допълнително обучение на конкретния ученик и изискващ се при проверка на документацията.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Актуализирана ндивидуална карта на ученика по проект „Подкрепа за успех“.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД