Актуализирана Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. №РУО1 – 2937/03.02.23г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-156/27.01.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  актуализирана Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД09-156/27.01.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на актуализирана Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД