Актуализиране към 01 декември на информацията за учебната 2019/2020 година в НЕИСПУО (Кампания 2)

Рег. № РУО1-32703/22.11.2019г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-410/ 21.11.2019 г. с рег. № РУО1-32523/ 22.11.2019 г. във връзка с актуализиране на информацията за 2019/2020 година в Националната електронна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), Кампания 2 е необходимо да изпълните следното:

  1. От 1 до 5 декември (препоръчително на 1 декември), всички образователни институции на територията на област София-град да подадат в НЕИСПУО актуални данни (към 01.12.2019 г.), представляващи информация от Списък-образец №1, Списък-образец №2 и списък-образец №3. Информацията се подава в платформата на адрес https://am.mon.bg, съгласно чл. 13, ал. и ал. 6 от Наредба №8 от 11 август 2016 година за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
  2. Преди подаването на информацията по т. 1, задължително отстранете дублираните деца и ученици. Същото е от съществена важност за институциите, които са на делегиран бюджет, тъй като информацията от Кампания 2 определя размера на тяхното финансиране за следващата календарна година.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД