Актуализиране към 02 февруари на информацията за учебната 2021/2022 година в НЕИСПУО и подаване на отсъствията за месец януари

Изх. № РУО1- 5822/31.01.2022г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено от Министерство на образованието и науката писмо, №9105-41/31.01.2022 г. с рег. № РУО1 – -5752/31.01.2022 г. Ви информирам:

Във връзка с актуализиране на информацията (Кампания 3) за учебната 2021/2022 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, от м. декември 2021 г. е въведена новата версия на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), съдържаща всички модули, посочени в чл. 7 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

В НЕИСПУО е създадена платформа за подпомагане на потребителите (хелпдеск), чрез която потребителите подават сигнали за проблеми и получават отговори от екипа на Изпълнителя, от обучените експерти от съответното РУО, от експертите от МОН.

В НЕИСПУО са изготвени и публикувани детайлни ръководства за работа в отделните модули на системата и общо ръководство за навигация в системата, а в youtube канала на МОН са публикувани всички записи от проведените обучителни уебинари в периода 17-20.01.2022 година.

Данните в НЕИСПУО са мигрирани на базата на данните, подадени в Списък-образци № 1, 2 и З към декември 2021 год. Екипът на НЕИСПУО е изготвил и публикувал указания в портала на НЕИСПУО относно реда и последователността за подаване на данни за отсъствия. Включена е детайлна информация относно настройка на начин на подаване на данни за отсъствия, подаване на данни за отсъствия чрез импорт от файл, подаване на данни за отсъствия чрез ръчно въвеждане, подписване на подадени данни, инсталиране на локално приложение за подписване с електронен подпис, проверка за инсталация на електронен подпис и подписване на подадени данни за отсъствия. Функционалността на новата НЕИСПУО дава възможност за подаване на данните за отсъствията чрез файл, генериран от външна система (напр. електронен дневник).

Във връзка с актуализиране на информация за учебната 2021/2022 година в НЕИСПУО, Ви уведомявам, че данните към 02.02.2022 г. ще се подават към новата версия на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на адрес: https://neispuo.mon.bg. За целта е необходимо да се извърши следното:

  1. До 31.01.2022 г. всички институции трябва да отразят движението на децата и учениците в новата НЕИСПУО.
  2. Данните за отсъствия за м. януари 2022 година трябва да бъдат подадени и подписани с електронен подпис в новата НЕИСПУО в периода 01 – 04.02.2022 г. Указанието за начина на подаване на данни за отсъствия и подписване на данните е публикувано на портала на НЕИСПУО, в раздел „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО”.
  3. От 02.02.2022 г. до 14.02.2022 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование в областта да подадат в новата НЕИСПУО на адрес: https://neispuo.mon.bg актуални данни към 02.02.2022 г., представляващи информация от Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № З. (Кампания 3)

Съгласно чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 8 от 1 1 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Списък образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет. Данните за Списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя. Данните се подават в модул “Институции” на НЕИСПУО на адрес https://neispuo.mon.bg

  1. Данните за раздел „Физическа среда“ трябва да бъдат въведени до края на настоящата учебна 2021/2022 година.
  2. Утвърждаването да се извърши в срок до 21.02.2022 г. с подпис на директора в модул „Институции“ на НЕИСПУО — https://neispuo.mon.bg

Във връзка с изпълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., и с цел предотвратяване на двойно финансиране в срок до 02.02.2022 г. директорите ще бъдат уведомени за евентуална необходимост от отстраняване дублирането на децата/учениците. Актуализираната да бъде отразена с подпис на директора в модула.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД