Актуализиране към 06 февруари на информацията за учебната 2019/2020 година в НЕИСПУО

Рег. № РУО1-1510/ 21.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото актуализиране на информацията в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) за учебната 2019/ 2020 година – Кампания 3, данни към началото на втори учебен срок, Ви информирам:

  1. Във връзка с изпълнението на инструкциите по писмо на заместник-министъра на образованието и науката, № 9105-18/ 15.01.2020 г. с рег. № РУО1069/ 15.01.2020 г. в РУО – София-град, oт 06 до 11 февруари 2019 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование следва задължително да подадат актуални данни в НЕИСПУО към дата 06 февруари за Кампания 3. Преди подаване на данните следва да отстраните дублираните деца и ученици и синхронизирате информацията с Регистъра на движение на деца и ученици.
  2. Преди подаване на данните към НЕИСПУО е необходимо да опишете в полето „Бележки от училището по подадените данни“, какви промени сте отразили за периода от последната актуализация до стартирането на Кампания 3.
  3. Важно!!! Данни подадени в периода 01.02.2020 – 05.02.2020 г. се считат за актуализация на подадените към 01.12.2019 г. данни (Кампания 2) на учебната 2019/ 2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД