Актуализиране към 25 февруари на информацията за учебната 2020/2021 година в НЕИСПУО

Изх. № РУО1- 3194/26.01.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията (Кампания 3) за учебната 2020/2021 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование и съобразно заповеди на министъра на образованието и науката № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне графика на учебното време за учебната 2020/2021 година и № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 година, е необходимо:

От 25.02.2021 г. до 01.03.2021 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование да подадат в НЕИСПУО актуални данни към 25.02.2021 г. за Кампания 3, представляващи информация от Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3.

Данни, подадени в периода до 24.02.2021 г., съгласно чл. 13 ал. 6 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, ще се считат за актуализация на данните, подадени към 01.12.2020 г. (Кампания 2) на учебната 2020 – 2021 година.

Обръщам внимание, че актуализацията на Списък-образците трябва да съдържат също:

1.Информация за ученици, обучаващи се от разстояние в електронна среда по чл. 115а, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗПУО. За тези ученици същата информация ще продължава да се попълва и в Модула за лицата в институциите, преминали в или излезли от карантина, във връзка с извънредната епидемична обстановка на адрес https://karantina.mon.bg. В този оперативен модул своевременно се въвеждат и всички случаи съгласно писмо изх. № 9105-322/30.09.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката;

2.Данни в Работната карта „Характеристика на средата –

образователно ниво и трудова заетост на семейството“ съгласно т. 8 от Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. на МОН.

Съгласно чл.13, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет. Данните за Списък- образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО на адрес https://am.mon.bg.

Утвърждаването да се извърши в срок до 06.03.2021 г. с електронен подпис на директора в онлайн модула – https://am.mon.bg.

Във връзка с изпълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., и с цел предотвратяване на двойно финансиране в срок до 11.03.2021 г. директорите да отстранят дублирането на децата/учениците на областно и национално ниво и актуализираната информация да бъде отразена с подпис на директора в онлайн модула – https://am.mon.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД