Актуализиране на информацията в НЕИСПУО за учебната 2022/2023 година (Кампания 2)

Изх. № РУО1-43173/09.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание чл. 13, ал. 4 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование актуализиран Списък-образец за учебната 2022 – 2023 година се подава и утвърждава в периода от 17 до 23 декември 2022 година. Крайният срок има задължителен характер, като имате предвид че данните са необходими за своевременната организация на дейностите в средното образование през 2023 година.

В актуализирания Списък-образец трябва да бъдат въведени всички данни, посочени в Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 8 от 2016 г., като е необходимо да се обърне внимание на следното:

1. Движението на децата и учениците трябва да бъде отразено към дата 16.12.2022 година.

2. Данните за новоназначен/напуснал персонал трябва да бъдат актуални към дата 16.12.2022 година. 

3. Да бъдат допълнени и актуализирани данните за децата и учениците със СОП и на ресурсно подпомагане.

4. Да бъдат допълнени и актуализирани данните за стипендии на учениците.

5. Да бъдат прегледани и при необходимост да бъдат актуализирани данните за персонала по отношение:

    • Дата на раждане.
    • Общ брой лекторски часове.
    • Квалификационни курсове, придобити нови ОКС и/или ПКС.

6. Да бъдат допълнени и актуализирани данните за Обществения съвет и за формите на ученическо самоуправление.

7. Да бъдат допълнени и актуализирани данните от раздел „Физическа среда“.

8. Да бъдат допълнени и актуализирани данните от раздел „Работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

За коректна подготовка на данните, от началото на м. декември 2022 година в НЕИСПУО са активирани допълнителни проверки на коректността на данните, включително въведените данни за учебния план/програмната система.

Проверката се извършва от модул „Институции“ -> раздел „Подаване на Списък-образец“ -> „Проверка за коректност на данните“.

Препоръчваме всички институции да направят проверка за коректност на данните още в началото на м. декември, за да могат да отстранят навреме всички установени неточности. Проверка за коректност е необходимо да бъде извършвана периодично през целия период на подготовка и подаване на Списък-образец.

Информирам Ви, че в процеса на подготовка и подаване на Списък-образец от 1 до 23 декември 2022 г. е временно преустановена функционалността за премахване на избора на външен доставчик на Списък-образец. Това се налага за предотвратяване подаването на дублирани данни. Функционалността ще бъде възобновена след 23 декември 2022 година.

Подаването и утвърждаването на Списък-образец № 1, 2 и 3 ще се извършва от 17.12.2022 г. съгласно Наредба №8/2016 г. За успешно подаване, всички установени неточности в данните, отбелязани по време на проверката като „грешка“, трябва да бъдат отстранени.

Обединение „Национални системи НЕИСПУО 2020“ е предоставило допълнителна техническа инструкция за изпълнение на посочените действия на портала на НЕИСПУО.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД