Актуализиране на информацията в НЕИСПУО – подготовка на данните и подаване на Списък-образец № 1, 2 и 3 за учебната 2023/2024 година

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-24732/07.08.2023 г..

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с получено писмо от Министерството на образованието и науката с №9105-189/04.08.2023 г. и  вх. № РУО1 – 24658/04.08.2023 г. относно актуализиране на информацията в НЕИСПУО – подготовка на данните и подаване на Списък-образец № 1, 2 и 3 за учебната 2023/2024 година Ви уведомявам за следното:

Активирана е функционалността на НЕИСПУО за преминаване в нова учебна година и указанието е публикувано в НЕИСПУО. Обръщам внимание, че преминаването в нова учебна година е еднократен и необратим процес.

За коректна подготовка на данните в Списък-образец в НЕИСПУО са въведени допълнителни проверки на коректността на данните, включително данните за учебния план/програмната система. Проверката се извършва от модул „Институции“, раздел „Подаване на Списък-образец“, „Проверка за коректност на данните“. Препоръчително е всички институции да направят проверка за коректност на данните преди стартиране на процеса по подаване на данните към НЕИСПУО, за да могат да отстранят навреме всички. установени неточности. Проверка за коректност е необходимо да бъдат извършвана периодично през целия период на подготовка на данните. За успешно подаване всички установени неточности в данните, отбелязани по време на проверката като „грешка“, задължително трябва да бъдат отстранени.

На основание чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование е необходимо

да се извърши следното:

 1. До 07.09.2023 г. директорите на детските градини и директорите на училищата попълват текущи данни в модул „Институции“ на НЕИСПУО на адрес https://neispuo.mon.bg информация за предстоящата учебна година за разпределение на децата/учениците по групи/паралелки, по изучавани учебни предмети, разпределение на преподавателската заетост на педагогическите специалисти (чл. 13, ал. 2). (Кампания 0)
 2. В периода до подаването на Списък-образец № 1, 2 и 3 в НЕИСПУО. се извършват логически проверки и валидиране на текущи данни. Процесът по подаване и утвърждаване може да стартира след като данните са валидирани и всички проверки са коректни.
 3. Подаването и утвърждаването на Списък-образец № 1 и 2 ще бъде активно в периода 15-25 септември 2023 год.(Кампания 1)
 4. Подаването и утвърждаването на Списък-образец № 3 ще, бъде активно в периода 01 – 10 октомври 2023 год. (Кампания 1)
 5. До 25.09.2023 г. директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата, .Държавен логопедичен център и регионалните центрове за подкрепа на процеса, на приобщаващото образование подават в модул „Институции“ на НЕИСПУО на адрес https://neispuo.mon.bg предварителна информация за предстоящата учебна година за разпределение на децата/учениците по групи/паралелки, по изучавани учебни предмети/дейности за ПЛР, разпределение на преподавателската заетост на педагогическите специалисти (чл. 13,; ал. 2). (Кампания 0)
 6. Съгласно чл. 13, ал. 3 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията идокументите за системата на предучилищното и училищното образование Списък- образецът за учебната година се изготвя и утвърждава в модул „Институции“ на НЕИСПУО на адрес https://neispuo.mon.bg, както следва:
  1. Списък-образец № 1 за училищата – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември; (Кампания 1)
  2. Списък-образец № 2 за детските градини – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември; (Кампания 1)
  3. Списък-образец № 3 за центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. Центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – подаване да данните към НЕИСПУО до 5 октомври и утвърждаване до 10 октомври. (Кампания 1)

Съгласно чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното :и училищното образование Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет. Данните за Списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО  с електронен подпис на директора и счетоводителя.

 1. С цел предотвратяване на двойно финансиране и недопускане на дублиране на децата/учениците, в НЕИСПУО се извършват логически проверки и валидиране на данни в периода на активни кампании по подаване на Списък-образец № 1, 2 и 3:
 • Не се допуска записване на дете/ученик в институция, ако то/той е подаден като учащ със Списък-образец № 1, 2 и 3 (на ЦСОП) на друга институция;
 • Не се допуска подаване на| Списък-образец №1, 2 и З (на ЦСОП), ако в него има записано в институцията и разпределено в паралелка/група дете/ученик, подадено в Списък-образеца на друга институция.

В случаи на дублиране на деца/ученици в НЕИСПУО, данните допълнително се съгласуват между директорите на институциите.

Обръщам внимание, че са установени случаи на деца/ученици, отписани от институциите, в които са се обучавали през 2022/2023 учебна година, с неприключени и неподписани лични образователни дела за 2022/2023 учебна година. Част от тези деца/ученици вече са записани в институции, в които ще продължат обучението си през 2023/2024 учебна година. За да се подпишат ЛОД за 2022/2023 учебна година е необходимо децата/учениците да бъдат записани отново в изпращащите институции и след подписване на ЛОД да бъдат отписани.

С цел облекчаване на работата в НЕИСПУО до 17:30 часа на 08.08.2023 г.,  ще бъде осигурена техническа възможност за записване на деца и ученици в изпращащите институции, без да е необходима оторизация от приемащата институция, в която детето/ученикът вече е записан.

Очаквам незабавна реакция от всички, които не са спазили инструкцията за преминаване в нова учебна година!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД02-1723/26.07.2023 г.

на началника на РУО – София-град/