Актуализиране на информацията в НЕИСПУО за учебната 2022/2023 година (Кампания 1)

Изх. № РУО1-33543/12.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаване на предварителна информация за новата учебна 2022/2023 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, съдържаща всички модули, посочени в чл. 7 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, изменена и допълнена в ДВ, бр. 65 от 12 август 2022 г., е необходимо да се извърши следното:

  1. Съгласно чл.13, ал. 3 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Списък- образецът за учебната година се изготвя и утвърждава в модул „Институции“ на НЕИСПУО на адрес https://neispuo.mon.bg, както следва:
  2. Списък-образец №1 за училищата – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;
  3. Списък-образец № 2 за детските градини – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;
  4. Списък-образец № 3 за центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – подаване на данните към НЕИСПУО до 5 октомври и утвърждаване до 10 октомври.
  5. Съгласно чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет. Данните за Списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя.
  6. С цел предотвратяване на двойно финансиране и недопускане на дублиране на децата/учениците в НЕИСПУО се извършват логически проверки и валидиране на данни в периода на активни кампании по подаване на Списък-образец № 1, 2 и 3:
  7. Не се допуска записване на дете/ученик в институция, ако то/той е подаден като учащ със Списък-образец № 1, 2 и 3 (на ЦСОП) на друга институция;
  8. Не се допуска подаване на Списък-образец № 1, 2 и 3 (на ЦСОП), ако в него има записано в институцията и разпределено в учебна паралелка/група дете/ученик, подадено в Списък-образеца на друга институция.

В случаите, в които проверките в НЕИСПУО са завършили с грешка, данните допълнително се съгласуват между директорите на институциите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД