Актуализирани и утвърдени образци на документи

Рег. № РУО1 – 4387/18.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че със заповед № РД01-71/ 05.02.2020 г. на началника на Регионално управление на образованието – София-град са актуализирани и утвърдени образци на следните документи:

  1. Образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск (Приложение №1);
  2. Образец на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск (Приложение №2);
  3. Указание за попълване на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск (Приложение №3);
  4. Образец на заявление за командировка (Приложение №4);
  5. Указание за попълване на заявление за командировка (Приложение №5).

Заповедта на началника на РУО – София-град и приложенията към нея са публикувани на сайта на РУО – София-град в раздел „Нормативни актове и документи“, подраздел „Заповеди“, а образците на заявления и в подраздел „Образци на документи“, секция „Образци на документи по Кодекса на труда“.

Моля при подаване от Ваша страна на съответното заявление, да използвате актуалните образци!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД