Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Изх. № РУО1-38733/25.11.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. за тяхното утвърждаване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД