Актуална информация във връзка с участието на зрелостници със специални образователни потребности в ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО-28663/22.07.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организацията на дейностите по осигуряване на необходимите разумни улеснения в съответствие с чл. 107 от Наредбата за приобщаващо образование за участието на зрелостници със специални образователни потребности в държавните зрелостни изпити – сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., в срок до 27.07.2022 г. следва да представите на електронен e-mail: [email protected] актуална информация относно:

  1. Зрелостници с нарушено зрение, които ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2021/2022 година (Приложение 1).
  2. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които са заявили желание за писмен изпит с уголемен шрифт и ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2021/2022 година (Приложение 2). Необходимо е да се съобразите с обстоятелството, че уголеменият шрифт за тези зрелостници е различен по размери от уголемения шрифт за зрелостниците с нарушено зрение.

 

Приложения:

  1. Зрелостници с нарушено зрение, които ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2020/2021 година (Приложение 1).
  2. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2021/2022 година (Приложение 2).

 

                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД