Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

Изх. № РУО1-29671/23.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция с вх. № РУО1-29669/23.10.2020 г. на Столична регионална здравна инспекция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД /съгл. заповед № РД 02-2369/19.10. 2020 г.

на началника на РУО – София-град/