Анализ на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град

Изх. № РУО1-8513/ 21.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда и получаване на обратна връзка от родителите на учениците в област София-град, чрез електронните дневници или алтернативни информационни канали, Вие, като директори на училища, създадохте условия за попълване от родители на учениците от Вашето училище на анкетата, разработена от екипа на РУО – София-град.

От 273 столични училища в анкетата са се включили родителите от 256 училища и 3 Центъра за специална образователна подкрепа. Най-голям е броят на училищата, в които 26% от родителите на децата от училището са отговорили на нашите въпроси.

Анкетата е попълнена от 36 788 души  или от 27% от родителите на столичните ученици. На 16 април 2020 година на сайта на РУО – София-град публикувахме обобщен анализ на резултатите.

Активност, съпричастност и отговорност, добронамереност и критичност – това е част от нашата оценка за участието на родителите в процеса на обучение в електронна среда, за тяхната трезва и обективна преценка на променената образователна среда, на иновативните методи и въздействието на всичко това върху децата – нашите ученици, наша професионална грижа и отговорност.

Тяхното мнение и препоръки ще ни помогнат да направим обективен анализ на процесите и действията, за да се оптимизират резултатите от общите ни усилия за реална промяна в методите на обучение, ориентирано към интересите, мотивацията и постиженията на учениците.

С Вас ще се свържат наблюдаващите експерти от РУО – София-град, с които ще коментирате отговорите на родителите на учениците от Вашето училище. По наша информация някои от Вас също са направили допитване до родителите като най-важен партньор в образователния процес – доказателство за отговорно и конструктивно сътрудничество, което е в основата на успеха в общите ни действия за личностно развитие на всеки ученик.

Във връзка с това до 5 май 2020 година всеки от Вас следва да внесе чрез системата за сигурно електронно връчване анализ на предприетите мерки за оптимизиране на организацията и резултатите от обучението в електронна среда, като тези, които са провели училищни анкети, следва да ги приложат като данни и последващи действия.

С благодарност за отделеното време и споделените мнения и препоръки, моля да създадете организация приложеният обобщен анализ от проведената анкета да достигне до родителите чрез електронните дневници или други информационни канали.

Моля да запознаете и учителите от повереното Ви училище с резултатите от анкетата, където ще намерят и високата оценка за своята работа, и споделената отговорност на родителите. С признание за усилията на хилядите столични учители, към тази преценка се присъединява и екипът на РУО – София-град.

В дните на Светлата седмица Ви благодаря за доказаната за пореден път професионална отговорност и Ви желая нестихващ оптимизъм и вдъхновение за израстване и промяна.

Приложено:

Обобщен анализ на резултатите от анкетата

Списък с броя на участвалите в анкетата родители от училищата на област София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД