Анализ на резултатите от ДЗИ и НВО

Изх. № РУО1-19272/ 24.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-18733/ 17.07.2020 г. относно идентификация на училищата с разлики в оценките от дипломата за средно образование и ДЗИ и писмо с изх. № РУО 1-18939/ 21.07.2020 г. относно анализ на резултатите от НВО на учениците от повереното Ви училище, завършили основно образование през 2020 г., с цел идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение, както и за планиране на необходимата подкрепа, която ще доведе до повишаване на резултатите на учениците, Ви уведомявам, че съответните анализи следва да  бъдат изготвени до 10.09.2020 г. с участието на максимален брой педагогически специалисти с цел ефективното им използване при планиране и изпълнение на училищните дейности през новата учебна година.

Изготвените анализи можете да изпратите по Ваша преценка чрез Системата за сигурно електронно връчване до РУО – София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1250/17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката)