Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ

Изх. № РУО1-18939/21.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 54 от Наредба № 11/01.09.2020 г. на МОН и във връзка с писмо на МОН № 9105-245/15.07.2020 г. с вх. № РУО 1-18473/15.07.2020 г. относно анализ на резултатите от НВО на учениците от повереното Ви училище, завършили основно образование през 2020 г., с цел идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение, както и за планиране на необходимата подкрепа, която ще доведе до повишаване на резултатите на учениците, приложено Ви изпращам примерни рамки:

  • за анализ на училищно равнище на резултатите от НВО по БЕЛ в края на VII клас, проведено през учебната 2019/2020 година;
  • за анализ на училищно равнище на резултатите от НВО по математика в края на VII клас, проведено през учебната 2019/2020 година.

Обръщам внимание, че рамките са примерни, като изготвящите анализа  могат да ги моделират и по своя преценка да премахват, допълват и аранжират обобщени и структурирани реквизити в предложените формати.

Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-18733/17.07.2020 г. относно идентификация на училищата с разлики в оценките от дипломата за средно образование и ДЗИ и във връзка с настоящото писмо изготвените анализи следва да се използват при планиране на училищните дейности през следващата учебна година.

Изготвеният анализ следва да изпратите чрез Системата за сигурно електронно връчване с доклад до началника на РУО – София-град в срок до 10.08.2020 г.

 

Приложения:

  1. Рамка за анализ на училищно равнище на резултатите от НВО по БЕЛ в края на VII клас, проведено през учебната 2019/2020 година.
  2. Рамка за анализ на училищно равнище на резултатите от НВО по математика в края на VII клас, проведено през учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1250/ 17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката)