Анализ на резултатите от проведените задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Изх. №РУО1-21697/09.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

И УЧИЩА, В КОИТО ИМА

ПАРАЛЕЛКИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

В XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-224/07.06.2022 г., вх. № РУО1- 21188/07.06.2022 г., относно анализиране на резултатите от проведените задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, Ви уведомявам, че е в срок до 17.00 ч. на 14.06.2022 г. следва да попълните следния формуляр:

https://forms.gle/iSiWmX3oyENxiYxSA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1603/07.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град/