Анализ на физическото развитие, здравословното състояние и диспансерното наблюдение на децата и учениците през учебната 2019/2020 година по данни от профилактични прегледи

Изх. № РУО1-10671/14.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция № 11-19/14.05.2020 г., с вх. № РУО1-10609/14.05.2020 г. Ви уведомявам, че във връзка с преустановяване на работата на детските градини и преминаването на учениците на дистанционно обучение, поради обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г. голяма част от медицинските специалисти от здравните кабинети на детските и учебни заведения до момента не са предали анализите на физическото развитие, здравословното състояние и диспансерното наблюдение на децата и учениците по данни от предоставените карти за извършване на профилактични прегледи от личните лекари.

Във връзка с гореизложеното, моля да информирате медицинските специалисти от здравните кабинети от поверената Ви образователна институция.

Медицинските специалисти от здравните кабинети, които не са представили попълнените схеми за анализ за учебната 2019/2020 година да ги изпратят на електронен адрес: [email protected] или да ги предадат в сградата на Столична РЗИ, ул. „Враня“, № 20, етаж IV, стая 402 от 09:00 ч до 12:00 ч. или от 13:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 31.05.2020 г. :

За допълнителна информация могат се свържат с Мери-Лин Крачунова, старши инспектор в отдел „Интегрирана профилактика“ на телефон 02/ 81 30 478   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД