Анекс към сключени договори по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-43634/13.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-335/13.12.2022 г., вх. №РУО1-435857/13.12.2022 г., напомням на включените в Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г., че съгласно Правилата за изпълнение на програмата в срок до 15.12.2022 г. следва да попълните в електронната платформа https://ischools.mon.bg Анекс към сключените договори с партньорите за тяхното домакинство.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката)